Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 85/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-04

oddelegowania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska., Niezależnie od powyższego w dniu [...] lipca 2020 r. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska...
. z oddelegowania do pełnienia zadań służbowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska., KGP pismem znak [...] z [...] sierpnia 2020 r. poinformował Dyrektora Generalnego GIOŚ...

III SA/Gd 292/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

aspekty ochrony środowiska'. Organ wskazał, że strona złożyła sporządzone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr [...] w K. dokumenty stwierdzające zgodność nauczanych...
górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. Nr 213, poz. 1569)., Dyrektor szkoły w ww. piśmie z dnia 14 lipca...

II SA/Wa 1509/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

. (nr [...]), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z [...] grudnia 2019 r. (znak: [...]) o przeniesieniu z urzędu T.N. do pełnienia służby w innej jednostce...
organizacyjnej Służby Więziennej., Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że Dyrektor Generalny Służby Więziennej decyzją z [...] grudnia 2019 r. wydaną na podstawie art...

II SAB 35/99 - Wyrok NSA z 1999-11-05

. (...). Marian Z., jako pracownik mianowany, pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, a także funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w K...
wyroku w sprawie, decyzji administracyjnej w sprawie z odwołania skarżącego od decyzji Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 13 listopada 1998 r...

III OSK 589/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 126/18 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję personalną Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada...
2017 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych . 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W. K. na rzecz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej...

IV SA/Wr 265/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-25

jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy:, 1) ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,, 2) promocja...
, że nie wykazała we wniosku działań podjętych na rzecz ochrony zdrowia przed skutkami palenia tytoniu, których jest rozliczany dyrektor szkoły. Szkoła jako placówka oświatowa...

II SA/Wa 126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę - UZAADNIENIE, Dyrektor Generalny Służby...
, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r...

II SA/Wa 1294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-04

.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2021 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] maja 2020 r...
służby' należy rozumieć sytuację w której pierwszeństwo ochrony przysługuje formacji, nawet gdy następuje to kosztem zwalnianego funkcjonariusza., Dyrektor Okręgowy Służby...

II SA/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę - Dyrektor Okręgowy Służby...
. o Służbie Więziennej w zw. z § 1 Regulaminu nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy...

II SA/Wa 2291/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

nr [...] w przedmiocie zwolnienia R. M. ze służby., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] poinformował o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zwolnienia ze służby R...
akcyzy, tj. o przestępstwo określone w przepisie art. 228 § 3 k.k., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] wystąpił do organizacji związkowej [...] z prośbą...
1   Następne >   +2   5