Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 641/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-05

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 roku, znak: [....] , uchylił zaskarżone postanowienie...
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prawomocnym postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 r. uchylił ww. postanowienie...

II OSK 1082/12 - Wyrok NSA z 2013-10-09

sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa...
1560/11 w sprawie ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r...

IV SA/Wa 1401/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-29

wniosku M. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. znak...
pełnomocnika, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. utrzymującą w mocy...

IV SA/Wa 2128/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-02

O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w R. z dnia...
ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r., co powoduje konieczność zawieszenia niniejszego postępowania., Zatem sprawa...

IV SA/Wa 1560/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2011 roku nr [...]; 2. stwierdza nieważność postanowienia Generalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 1634/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-29

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
., Nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] lutego...

IV SA/Wa 2199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

z postanowienia Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska - mogłoby mieć wpływ na drożność korytarza ekologicznego rzeki [...] i integralność pobliskich obszarów Natura 2000...
w międzywalu rzeki [...] na terenie obszaru bezpośrednio zagrożonego powodzią. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - po rozpatrzeniu zażalenia Ogólnopolskiego T. z siedzibą...

IV SA/Wa 1401/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

sprawy ze skargi M. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego...
, który brał udział w rozpoznawaniu niniejszej sprawy. Sąd oddalając skargę M. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. błędnie...

IV SA/Wa 2944/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-12

. z siedzibą w M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia p o s t a n...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r., uchylające postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] maja 2011 r...

IV SA/Wa 1408/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-07

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego terenu oddala skargę Decyzją z dnia...
, bowiem przy wydawaniu decyzji organ wziął pod uwagę jedynie część przepisów o ochronie środowiska ignorując treść art 36 tej ustawy., W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Ochrony...
1   Następne >   +2   +5   +10   38