Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 811/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

1. Decyzja odmawiająca przyznania uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej osobie spełniającej warunki określone przez art. 6 ust. 1 może być wydana...
wydania uprawnienia, jeżeli zamierzona działalność gospodarcza, ze względu na jej rodzaj, byłaby sprzeczna z interesem społecznym. Organ pierwszej instancji uznał...

SA 1213/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

Warunkiem uzasadniającym cofnięcie przez organ administracji rzemieślnikowi zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej jest, aby skargi na rzetelność...
działalność gospodarczą w sposób powodujący uzasadnione skargi na rzetelność wykonywania produkcji lub świadczenia usług, przy czym cofnięcie uprawnienia może nastąpić...

SA 748/80 - Wyrok NSA z 1981-01-14

na niej normalnej bieżącej działalności gospodarczej, której nie można oceniać jako działań zmierzających do uzyskania wyższego odszkodowania., 3. Ustalenie możliwości...
rozwiązaniem z punktu widzenia gospodarczego - zarzucili, że organ administracji II instancji błędnie przyjął za podstawę oceny należności z tytułu wywłaszczenia datę...

SA/Gd 42/81 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1981-08-27

, czy rozmiar działalności rzemieślnika 'tak znacznie odbiega od rozmiaru przeciętnej działalności podobnego rodzaju, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka...
to tym, że jako pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin w przedsiębiorstwie państwowym osiąga z wykonywanej działalności rzemieślniczej ograniczoną przychodowość...

II SA 700/81 - Wyrok NSA z 1981-10-27

przez stronę postępowania podatkowego, należy uznać, że działalność taka wypełniała dyspozycje z art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym /Dz.U. nr 53...
. o podatku obrotowym /Dz.U. nr 53 poz. 338 ze zm./. Zgodnie z przepisami tego artykułu opodatkowaniu podatkiem obrotowym podlega działalność zarobkowa m.in. w zakresie handlu...

SA 61/81 - Wyrok NSA z 1981-03-05

ten oddalony jest od jezdni o 80 m, a sprzedaż piwa połączona jest z działalnością żywieniową, co sprawia, że jest tu znacznie mniejsza możliwość upicia się niż w pobliskim...
do wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż piwa, mimo że względy społeczne i gospodarcze mogą wskazywać na potrzebę wprowadzenia zakazu sprzedaży tego napoju alkoholowego...

SA 1478/81 - Wyrok NSA z 1981-07-20

podatek od momentu uruchomienia działalności gospodarczej. Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego, mimo stwierdzenia, że decyzje wydane przez Naczelnika Gminy K. zawierają...
nr 1/81 wysokość opłaty za kartę podatkową za okres od dnia 1 czerwca 1978 r. do dnia 31 grudnia 1980 r. z tytułu prowadzenia przez Tadeusza L. i Henryka W. działalności...

SA 819/80 - Wyrok NSA z 1981-02-06

gospodarczych z zarządami dróg publicznych w odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi na drogach państwowych i lokalnych /M.P. nr 51 poz. 355 ze zm./ odnosi się do jednostek...
Spółdzielczości Pracy zaś do chwili obecnej nie wydał stosownej uchwały w tym przedmiocie., W odpowiedzi na skargę Wojewoda W. - wnosząc o jej oddalenie - podał, że działalność...

II SA 198/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, c/ dzierżawca prowadzi gospodarstwo osobiście lub przy pomocy członków rodziny, a ponadto gdy kandydat odpowiada...
dla tego rodzaju gospodarstw/ i tak wielokierunkową działalność /m.in. sadownictwo, uprawy foliowe, pszczelarstwo z pasiekami rozrzuconymi w różnych PGR/ uwzględniając...

SA 784/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

zarzuty dotyczące działalności organu administracji państwowej stopnia podstawowego oraz żąda uchylenia zaskarżonej decyzji uważając, że jest ona niezgodna z prawem...
faktycznych. Ze szczegółowego uzasadnienia decyzji wynika, iż wzięto pod uwagę zarówno warunki gospodarcze i towarowość obydwu gospodarstw rolnych, jak i kwalifikacje...
1   Następne >   2