Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 217/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

, który prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązującego w okresie od września do grudnia 1997 r. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...
Przemysłowo - Handlowemu SA na prowadzenie działalności gospodarczej. Prezydent Miasta K. powołał się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego...

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

nie może mieć charakteru działalności gospodarczej., 1/ Skoro art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o NBP - Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 ze zm. zwana dalej poprzednią ustawą o NBP...
. o finansach publicznych - Dz.U. nr 155 poz. 1614 ze zm. /zwana dalej ustawą o finansach publicznych/ nie prowadzą działalności gospodarczej to oznacza to, że budynki...

III RN 214/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

podmiotowi, który prowadził działalność gospodarczą, lecz dopiero ewentualne dokonanie ustalenia, że wynajmując te lokale szkoła wyższa prowadziła działalność gospodarczą...
w rozumieniu obowiązującego w owym czasie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ w związku z art. 23 ust...

SA/Sz 1622/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-13

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem uregulowane jest w ustawie z dnia 20 czerwca 1997...
przez starostę /art. 102/. Skoro działalność gospodarcza zgłoszona przez skarżącego wymaga zezwolenia na podstawie odrębnej ustawy, to zasadnie odmówiono jej wpisu do ewidencji...

III RN 213/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

, który prowadzi działalność gospodarczą, lecz dopiero ustalenie, że wynajmując te lokale szkoła wyższa prowadzi działaność gospodarczą /art. 27 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1...
, że w okresie tym nieruchomość stanowiąca własność Akademii Muzycznej była wynajmowana Bankowi (...) S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem: 'zgodnie z wyrokami...

I SA/Wr 2057/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-14

Działalność gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
działalności gospodarczej w rozumieniu ustaw o działalności gospodarczej, pozwalający na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

II SA/Łd 1492/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-05

organizacyjnej i pod tym pojęciem rozumie m.in. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności...
gospodarczej. Z kolei w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wspólnicy spółki cywilnej...

I SA/Łd 701/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-02-12

Początek działalności gospodarczej /w rozumieniu art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
poz. 50 ze zm./ należy liczyć nie od dnia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale od pierwszej transakcji sprzedaży /świadczenia usług/. Naczelny Sąd...

III RN 231/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

prowadzonej działalności gospodarczej i z tej przyczyny powinny być także rozliczane przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach tej działalności gospodarczej...
/art. 2 ust. 1 tej ustawy/. Jednakże okoliczność, że osoba fizyczna prowadzi określoną działalność gospodarczą w zakresie 'odpłatnego świadczenia usług' i z tego tytułu...

I SA/Gd 14/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-11-14

Nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej wartość nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez podatnika w związku z udzieleniem mu przez osoby fizyczne...
nieoprocentowanych pożyczek pieniężnych, przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, a nie na działalność gospodarczą, stanowiącą źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   35