Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Po 1844/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-25

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....
. W uzasadnieniu wyjaśniono, że stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem było uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem winno być zwolnione od opłaty...

III ARN 41/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-09-23

W art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ zdefiniowano działalność gospodarczą jako działalność...
od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ mówi o prowadzeniu działalności gospodarczej bez definiowania tego pojęcia ale też bez odesłania do jego definicji...

SA/Wr 642/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-08-31

1. Gdy w dniu wydania decyzji ostatecznej o wykreśleniu spółki cywilnej z ewidencji działalności gospodarczej umowa spółki była już rozwiązana, organ ewidencyjny...
na zasadzie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ orzeka o wykreśleniu spółki z ewidencji i zgodnie...

III AZP 12/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-09

Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej w trybie określonym w art. 15 i 16 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....
16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu - Dz.U. nr 106 poz. 457 ze zm./ osoba. która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej /art. 15 ust. 1...

SA/Kr 1794/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-04-20

Zasiłek dla bezrobotnych nie może być przyznany osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą niezależnie od wysokości dochodu osiąganego z tytułu...
tej działalności. Zasiłek ten nie przysługuje nawet wówczas, gdy działalność gospodarcza nie przyniosła żadnego dochodu /art. 2 ust. 1 pkt 9 lit. 'e' ustawy z dnia 16 października...

SA/Po 1972/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-08

działalności gospodarczej. oddala skargę. Naczelnik Wydziału Urzędu Miejskiego, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta, decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1...
ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/ postanowił wykreślić z ewidencji działalności gospodarczej wpis dotyczący działalności...

SA/Ka 960-962/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-12-14

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej lub pozostawienie 'w stanie likwidacji' podmiotu podatkowego nie oznacza ustania jego bytu prawnego i nie uzasadnia zmiany...
przeznaczenia gruntów i budynków jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

II SA 1558/93 - Wyrok NSA z 1993-10-07

/pozbawienie statusu bezrobotnego/ z 'prowadzeniem' działalności gospodarczej, a nie z uzyskaniem wpisu do ewidencji. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
5 Kpa wznowił postępowanie w sprawie, ponieważ na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ujawniono, że od dnia 1 lutego 1993 r. Bogdan K...

II SA 1665/92 - Wyrok NSA z 1993-08-05

do wykreślenia z ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej swego wspólnika, o ile nie zachodzą przesłanki z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...
. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. K.D. i K.B. zgłosili do ewidencji działalności gospodarczej prowadzenie firmy handlowej i na mocy decyzji...

V SA 891/93 - Wyrok NSA z 1993-09-14

miał miejsce na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325/., 2. Decydujące...
. 37 ust. 5 tej ustawy jest bez żadnej wątpliwości szerszy, niż określony w art. 30 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów...
1   Następne >   +2   +5   +10   17