Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FSK 1006/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

podniesionego przez stronę argumentu, iż sprzedaż została dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dochód z niej winien być rozliczony razem z dochodami...
o podatku dochodowym. Podatnik prowadził działalność gospodarczą od 1990 r. Do 1998 r. - jak wynika z przedstawionych przez podatnika zaświadczeń o wpisie do ewidencji...

FSK 1656/04 - Wyrok NSA z 2005-05-19

Notariusz nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ prowadzi...
1991 r. prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) nie podlega działaniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999...

I SA/Sz 852/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-07

od Ośrodka Szkolenia w 2003 roku na kwotę [...] zł. przyjmując, że budynki posiadane przez Ośrodek [...] są związane z działalnością gospodarczą przez cały rok...
a działalność gospodarczą w postaci wynajmu na cele wczasowe opodatkowanych budynków prowadzi tylko w okresie trzech letnich miesięcy i tylko w tym okresie związane...

SA/Sz 1929/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-17

o następującej treści ' Wniosek ponowny o wpisie do ewidencji gospodarczej i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o treści w pkt...
. [...] jak dotychczas, w pkt. [...] - data rozpoczęcia działalności gospodarczej - [...]r.', W uzasadnieniu wniosku C. D. wskazał ,że w dniu [...]r. złożył w Urzędzie Gminy [...] wniosek...

OSK 1149/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

1. Działalność gospodarcza, o jakiej mowa w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, to także działalność prowadzona przez lekarza prowadzącego indywidualną...
gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek. Zasadne zatem jest sięgnięcie, przy interpretowaniu tego pojęcia, pomocniczo do cech działalności gospodarczej...

FSK 1368/04 - Wyrok NSA z 2005-01-20

19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej - Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ nie oznacza, iż świadczenie przez niego usług nie jest prowadzeniem działalności...
gospodarczej., Radca prawny czy adwokat prowadzący kancelarię prowadzą swoją działalność w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i stały, na własny rachunek...

II SA/Sz 1315/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-24

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor...
Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w S. odmówił dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numer...

VI SA/Wa 1707/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-05

w dniu 21 kwietnia 2005r. sprawy ze skargi A.F. na w W. z dnia [...] lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu działalności gospodarczej drogą elektroniczną...
zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zawierało ono braki: przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej nie został określony zgodnie...

I SA/Wr 3247/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-04

świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej., W odwołaniu podatnik zarzucił nie pełne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz nieprawidłową interpretację art. 2 ust. l ustawy...
z dnia 19 listopada 1999r.-Prawo działalności gospodarczej oraz nieprawidłowo zastosował przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym...

I SA/Wr 986/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-14

za 2000r oddala skargę. J. B. prowadził od dnia [...] działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów przemysłowych i budowlanych...
instancji stwierdził, iż działania podatnika polegające na zakupie a następnie na sprzedaży samochodów sprowadzanych z zagranicy noszą znamiona działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100