Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

1. W stanie prawnym obowiązującym w latach 1997-1999 wynajęcie lokalu przez szkołę wyższą przedsiębiorcy, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...
przez szkołę wyższą podmiotowi gospodarczemu na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest wydzieloną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 23 ust...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...
przez inny podmiot działalności gospodarczej jest wydzieloną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym...

I SA/Gd 1816/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-10

i opłatach lokalnych, a nie jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem organu I instancji, bezzasadnie zaniżono wysokość podatku od nieruchomości...
. Jego zdaniem, na podstawie z art. 114 Prawa upadłościowego, syndyk może prowadzić działalność gospodarczą po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, dopiero...

SA/Sz 978/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-17

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej jest potwierdzeniem treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez organ ewidencyjny...
r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oddala skargę...

III RN 71/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-05-08

leśnym, albo że są objęte tymi przepisami i równocześnia są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi...
do kategorii gruntów związanych działalnością gospodarczą jest fakt posiadania ich przez przedsiębiorcę. Wniosek taki oparto na treści art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12...

I SA/Łd 603/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-10

Samych czynności przygotowawczych do uruchomienia produkcji nie można uznać za działalność gospodarczą, ponieważ nie są one ani działalnością wytwórczą, ani handlową...
, ani żadną inną wymienioną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Wydatki poniesione na przygotowanie...

I SA 1288/02 - Wyrok NSA z 2003-01-30

1. Samych czynności przygotowawczych do uruchomienia produkcji nie można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...
. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./., 2. Wydatki poniesione na przygotowanie do podjęcia nierozpoczętej działalności gospodarczej...

I SA/Gd 2219/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-01

Sprzedaż w wykonywaniu działalności gospodarczej to czynność prawna stanowiąca realizację przedmiotu działalności gospodarczej. W dniu 11 czerwca 1997 r. państwo Teresa...
decyzji w kwocie 746,80 zł., W odwołaniu podniesiono, iż przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości stanowi przychód z działalności gospodarczej, a zatem...

III RN 134/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
za lata 1995-2000. Powołując się na opinię prawną otrzymaną z Centrali NBP wnioskodawca twierdził, że działalność NBP nie powinna być uznana za działalność gospodarczą...

II SA 852/01 - Wyrok NSA z 2003-03-20

Osoba świadcząca pomoc prawną nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 11 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 114 poz. 1178...
Odwoławczego w W. z dnia 31 stycznia 2001 r. (...) w przedmiocie wykreślenia wpisu o działalności gospodarczej - oddala skargę. Burmistrz Gminy W. decyzją z dnia 10...
1   Następne >   +2   +5   +10   26