Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 1269/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. z [...]. Nr [...]dotyczącej wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z [...]prowadzonego przez Urząd...
Miasta W. pod Nr [...]. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w W. dokonano wpisu...

II SA/Wr 730/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzją z [...]Nr [...], wydaną na podstawie art. 88e ust. 2 ustawy z 19 listopada 1999r. Prawo działalności...
do ewidencji działalności gospodarczej nr ew. [...]z dnia [...]w części dotyczącej B.G. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej...

GSK 1065/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Przepis art. 68 par. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. nr 173 poz. 1808/ pozwala przyjąć...
, że art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ nie ma zastosowania do małżonków, którzy są wpisani...

III SA 2861/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

1. Działalność notariuszy stanowi zarobkową działalność usługową, prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły, i mieści się w pojęciu 'działalności gospodarczej...
', zdefiniowanym w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./., 2. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokali...

GSK 891/04 - Wyrok NSA z 2004-12-06

1. Regulacja zawarta w art. 68 par. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. nr 173 poz. 1808...
/ pozwala na przyjęcie, że art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ nie ma zastosowania do małżonków...

II SA 14/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-26

Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2002 r. sygn. akt [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę Małżonkowie K...
. U. i Z. U., zwani da- lej 'skarżącymi', w dniu [...] grudnia 1992 r. zostali wpisani do ewiden- cji działalności gospodarczej pod firmą U. Z., U. K. U.-T., legitymując...

I SA/Wr 3109/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-14

[...], nr [...] w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w 1998 r. z dzierżawy nieruchomości oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. I. uchyla zaskarżoną...
małżonków osiągniętych w 1998 r. (PIT-33), w którym wykazano dochód Pana J. z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 41,08 zł, dochód z tytułu wynagrodzenia...

II SA/Po 881/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-08

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej: o d d a l a s k a r g ę /-/ T. M. Geremek /-/ W. Zygmont /-/ M. Kosewska...
Decyzją z dnia [...] Burmistrz W. postanowił wykreślić z urzędu z ewidencji działalności gospodarczej z datą [...] wpis pod nr [...] dotyczący działalności rozpoczętej...

I SA/Wr 3108/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-14

., Kontrola źródłowa przeprowadzona przez Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w O. w zakresie prowadzonej przez Pana J. działalności gospodarczej wykazała...
istnienie trzech grup przychodów w postaci: działalności gospodarczej, dzierżawy nieruchomości i działalności wykonywanej osobiście pod jednym wspólnym zarejestrowanym...

II SA 2103/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-01

ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), spełniający pozostałe warunki określone dla zakładu pracy...
. prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej., W dniu [...] stycznia 2003 r. Wojewoda [...] wydał decyzję nr [...], na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100