Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1829-1830/86 - Wyrok NSA z 1987-01-15

W decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na działalność gospodarczą z powołaniem się na art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia...
na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58...

III ARN 12/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności...
gospodarczej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 1986 r. II SA 268/86...

IV SA 278/87 - Wyrok NSA z 1987-07-10

przestępstwa wynika, że prowadzenie przez nią zamierzonej działalności gospodarczej mogłoby zagrażać interesowi społecznemu, , - w stosunku do danej osoby został prawomocnie...
orzeczony zakaz prowadzenia danej działalności gospodarczej, , - dana osoba ubiega się ponownie o wydanie uprawnienia przed upływem 3 lat od dnia uprawomocnienia...

II SA 2122/86 - Wyrok NSA z 1987-06-26

od konstytucyjnej wolności wyboru pracy /prawnie dopuszczalnej działalności gospodarczej/ trzeba było stosować na zasadzie 'wyższej społecznie konieczności'. Naczelny Sąd...
/. Stanowi on, że można odmówić wydania uprawnienia do wykonywania handlu między innymi wtedy, gdyby zamierzona działalność gospodarcza była sprzeczna z zasadami...

III AZP 13/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

. w przedmiocie wymierzenia Przedsiębiorstwu Polonijno-Zagranicznemu 'P.' w W. podatku obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 1984...
oraz przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną od dochodu z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium...

III SA 579/87 - Wyrok NSA z 1987-10-13

osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej /Dz.U. nr 26 poz. 138/ dotycząca uprawnień przewidzianych w obowiązujących...

IV SA 586/87 - Wyrok NSA z 1987-10-22

na winę zakładu, niezależnie od jakości wód pobieranych przez zakład dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej oraz bez względu na rozmiar skutków niedozwolonego...
w tych przepisach uzależniony od jakości /stanu i składu/ wód pobieranych przez te zakłady dla potrzeb ich działalności gospodarczej., Ponadto uwzględnić także trzeba art. 62...

SA/Wr 744/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-12-04

poz. 193/ jednostki gospodarki nie uspołecznionej, w tym także osoby fizyczne, mogą prowadzić we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą na zasadach...
Określenie 'pisanie podań' użyte w art. 1 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki...

SA/Wr 207/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-07-28

działalności gospodarczej przepis wymienia je jako działalność wytwórczą, przetwórczą, budowlano-montażową, handlową i usługową., Niejasność, jak wynika z treści sporu, dotyczy...
natomiast zakwalifikowania działalności budowlano-montażowej, która nie doczekała się odrębnego potraktowania., Zdaniem strony skarżącej budowa Zakładu Mechanizmów...
1   Następne >   +2   4