Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1543/86 - Wyrok NSA z 1986-12-17

i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 19 poz. 123/, Wojewoda P. zezwolił Ignacemu S., zamieszkałemu na stałe za granicą...
Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /Dz.U. nr 19 poz. 146/, cofnął Ignacemu S. zezwolenie...

II SA 357/86 - Wyrok NSA z 1986-06-16

1. W rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej...
na prowadzenie działalności gospodarczej, jest właściciel przedsiębiorstwa zagranicznego, a nie jego przedsiębiorstwo. 2. Przekroczenie przez pełnomocnika właściciela...

III AZP 15/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Do wydania zezwolenie na prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez zagraniczne podmioty gospodarcze...
. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...

III AZP 9/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

- wykonywanie takiego rodzaju działalności, która nie wykracza poza przedmiot działalności gospodarczej określony w statucie jednostki organizacyjnej...
z przedmiotem działalności gospodarczej określonym w statucie Kombinatu, wykonanej na terenie działania Kombinatu, określonym w jego statucie, w sytuacji gdy rezultatem...

II SA 268/86 - Wyrok NSA z 1986-06-16

skargę oddala. Z obszernego, niezwykle skrupulatnego i rzetelnego protokołu Najwyższej Izby Kontroli wynika w sposób niewątpliwy, iż działalność firmy wykraczała zarówno...
, co w pełni uzasadniało cofnięcie zezwolenia na zasadzie art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności...

III ARN 25/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

organy administracji państwowej, pozwalającej na ustalenie, że skarżący prowadził działalność gospodarczą w sposób uzasadniający skargi na rzetelność świadczonych...
rewizję nadzwyczajną. Poza sporem było, że na działalność skarżącego wpływały skargi, uznane przez Cech Elektryków za uzasadnione., Powołane w zaskarżonym wyroku...

III AZP 2/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

, że stosownie do powołanego wyżej art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. wydanie uprawnienia /do prowadzenia działalności gospodarczej - art. 7 ust. 1...
w zakresie racjonalnego rozmieszczenia placówek prowadzących działalność gospodarczą., Za takim stanowiskiem przemawia treść art. 56 prawa prasowego, który nowelizując art...

II SA 306/86 - Wyrok NSA z 1986-10-13

administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego., 2. Jeżeli obywatel mający odpowiednie kwalifikacje zamierza prowadzić działalność gospodarczą...
dotyczących koncesji na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej wskazuje jednoznacznie, że jeśli obywatel mający odpowiednie kwalifikacje i warunki zamierza...

II SA 1035/86 - Wyrok NSA z 1986-12-29

Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 kwietnia 1986 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i na podstawie art...
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości...

III ARN 26/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

, kiedy uruchomienie działalności gospodarczej może /bądź nie może/ być uważane za uruchomienie nowej działalności., Tak jednak nie jest., Także okoliczność, iż w par. 3...
uruchomionej działalności - wytwarzanie wyrobów ceramiki budowlanej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
1   Następne >   3