Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 210/82 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-06-24

państwowych /Dz.U. nr 24 poz. 122/, ponieważ środki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w tych przepisach, stanowią część mienia...
wytwórczości /M.P. nr 15 poz. 120/, ponieważ środki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa w powołanych przepisach prawa, stanowią część mienia...

II SA 1164/81 - Wyrok NSA z 1982-03-17

1. Dla zakwalifikowania działalności gastronomicznej jako nowo uruchomionej w rozumieniu par. 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r...
. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej /Dz.U. nr 11 poz. 47 ze zm...

II SA 1752/82 - Wyrok NSA z 1982-12-17

. wydania zezwolenia na dotychczasowy, podwójny zakres działalności rzemieślniczej z powodu braku tytułu prawnego do lokalu użytkowego przy ul. L. nr 11/13 w Warszawie...
, gdzie ta działalność była prowadzona., W odwołaniu do tej decyzji Mieczysław T. podniósł, że wraz z Wandą R. jest współwłaścicielem działki przy ul. L. 11/13...

III ARN 8/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

, z którym łączy się faktyczne władanie gruntem i prowadzenie na nim działalności gospodarczej. Z przytoczonego uregulowania wynika więc, że obowiązkowemu ubezpieczeniu...
co najmniej 0,5 ha, który tworzy całość gospodarczą i należy do osoby fizycznej lub do spółdzielni za gospodarstwo rolne uważa się również działkę przyzagrodową członka...

III AZP 8/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

lub leśnej, osoby prowadzące działalność gospodarczą - zostały zobowiązane z mocy ustawy do uiszczenia określonych środków pieniężnych na rzecz funduszy celowych /Fundusz...
wręcz znaczeniu, którego brak w ustawie z dnia 26 października 1971 r. powodował negatywne skutki gospodarcze i społeczne, jest warunek zastrzeżony jednoznacznie w ustawie...

SA/Wr 245/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-28

je zawieszeniem na czas nie określony działalności Morskiego Biura Podróży, mieszczącego się w wymienionym lokalu, co wynikało z pisma przedstawiciela armatora z dnia 12...
i prowadziło w nim pomyślnie rozwijającą się działalność polegającą na sprzedaży biletów promowych, organizacji wycieczek morskich oraz propagandzie spraw morza i gospodarki...