Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1211/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-26

i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
na prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na sposób ich sklasyfikowania. Dalej wskazał, że wysokość podatku ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntów...

I SA/Gl 133/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

wysokości [...] zł. Organ podatkowy przyjął do podstawy opodatkowania grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o pow. [...] m2 - przy zastosowaniu stawki 0,89...
zł/m2 oraz budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o pow. [...] m2 - przy zastosowaniu stawki 23,03 zł., AMW zgłosiła do opodatkowania:, 1. podatkiem...

I SA/Kr 376/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

. na podstawie prewspółczynnika ustalonego jako udział wykorzystania Centrum K. na cele działalności gospodarczej w ogólnym wykorzystaniu tego obiektu., We wniosku...
i ulepszeniami Centrum, jako udział wykorzystania Z do celów działalności gospodarczej w całości jego wykorzystania (do celów działalności gospodarczej dla potrzeb VAT...

I SA/Lu 271/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-18

do opodatkowania grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - [...] m2, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
- [...] m2, wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - [...] zł oraz łączną kwotę podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł. Podatek ten spółka...

I SA/Gl 131/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

do podstawy opodatkowania grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o pow. [...] m2 - przy zastosowaniu stawki 0,89 zł/m2 oraz budynki związane z prowadzoną...
działalnością gospodarczą o pow. [...] m2 - przy zastosowaniu stawki 23,03 zł., Organ pierwszoinstancyjny stwierdził, że AMW - stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy...

I SA/Gl 130/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

opodatkowania grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o pow. [...] m2 - przy zastosowaniu stawki 0,88 zł/m2 oraz budynki związane z prowadzoną działalnością...
się w jej posiadaniu podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawek podatku od nieruchomości przewidzianej dla przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością gospodarczą...

II FSK 936/18 - Wyrok NSA z 2019-10-29

czy budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest wystarczającym warunkiem prawnym do zaliczenia tych nieruchomości i obiektów budowlanych...
do kategorii przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla przyjęcia powyższego nieistotna jest okoliczność faktycznego...

I SA/Kr 899/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-27

działalnością gospodarczą, mimo iż stan faktyczny temu przeczy,, 2. art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia stanu...
na przyjęciu, iż:, a) wszystkie grunty, budynki i budowle nabyte przez osobę fizyczną prowadzącą jednocześnie działalność gospodarczą należy opodatkować w stawce przewidzianej...

I SA/Go 644/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

., Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje działania odpłatnie:, 1) opodatkowane stawkami VAT 23%, 8%, 5%: • bilety wstępu do muzeum • sprzedaż wydawnictw...
od organizatora, 2. Dotację celową na inwestycję., Dotacje podmiotowe wykorzystywane są na potrzeby finansowania bieżącej działalności innej niż gospodarcza, tj. przeznaczone...

I OSK 548/17 - Wyrok NSA z 2019-01-24

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności...
stanowiska dyrektora takiej jednostki nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Naruszenie takiego zakazu przez kierownika takiej jednostki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100