Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

Grunt lub budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej albo związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie traci tego charakteru przez fakt czasowego...
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Od tej decyzji Urzędu Skarbowego Aleksander K. wniósł odwołanie, domagając się obniżenia podatku od części...

II SA 1240/89 - Wyrok NSA z 1990-01-25

nie jest wymagana'. Jej zamiarem bowiem nie jest podjęcie działalności gospodarczej, polegającej na eksporcie usług agencyjnych i przedstawicielskich, wskazanych w załączniku...
. 750 Kc będą do niego miały zastosowanie, jedynie odpowiednio, przepisy o zleceniu. Wywiodła, że nie chodzi jej o prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej...

II SA 8/90 - Wyrok NSA z 1990-02-22

. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 - w związku z ustawą z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych - Dz.U. nr 6 poz. 43 ze zm...
./, a prowadzona przez nią działalność gospodarcza nie będzie stanowiła zagrożenia dla ważnego interesu gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa /art. 20 ust. 5...

SA/Gd 1005/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-04-05

Wyraz 'przetwórstwo', użyty w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/, obejmuje nie tylko przerób metali...
w czystej postaci, lecz także odzysk metali szlachetnych z odpadów jubilerskich. oddala skargę w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej...

III ARN 31/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-12-13

(...) w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kursowego kierowców pojazdów silnikowych na skutek rewizji...
w mocy decyzję organu administracyjnego I instancji o odmowie wpisu do rejestru działalności gospodarczej, prowadzonej przez osobę fizyczną, a polegającej na kursowym...

K 5/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-03-06

Przepis art. 53 pkt 11 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/ w części dotyczącej uchylenia art. 29 ustawy z dnia 8 czerwca...
podlegają również kontroli Trybunału stosownie do art. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym., Kwestionowany przepis art. 53 pkt 11 ustawy o działalności gospodarczej powoduje...

SA/Lu 275/90 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1990-05-04

/lex specialis/ w stosunku do przepisów ustawy o działalności gospodarczej i nie zostało przez nią uchylone. ...

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

lex specialis są normy prawne wynikające z art. 21 ust. 2 prawa dewizowego i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem...
podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325/. Prawidłowa wykładnia celowościowa art. 23 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych powinna...

U 6/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-11-14

z konstytucyjną gwarancją swobody działalności gospodarczej zawartą w art. 6 Konstytucji RP, c) pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia...
1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/, postanawia: umorzyć postępowanie. (...) uczestnicy postępowania Minister Transportu i Gospodarki Morskie...

IV SA 1144/89 - Wyrok NSA z 1990-02-12

uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji.
1   Następne >   +2   4