Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 13/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /Dz.U. nr 19 poz. 146/ nie uzależnia uprawnienia do cofnięcia zezwolenia...
uchybień skarżącego pod kątem zasadności dalszego prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. ...

SA/Kr 1183/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-01-10

przeciw interesom nabywców, ale również nierzetelność w sferze podatkowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (...)'., Decyzję ostateczną zaskarżyła Elżbieta R...
może być cofnięte, jeżeli osoba, której wydano to uprawnienie 'prowadzi działalność gospodarczą w sposób powodujący uzasadnione skargi na rzetelność tej działalności...

SA/Wr 721/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-28

działalności gospodarczej podatnika lub obrót znacznie niższy od przeciętnego osiąganego w danej branży i podobnych warunkach działalności, albo dochód rażąco niższy od tego, jaki...
, kiedy podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą i część uzyskanego zysku wydatkował na stworzenie warunków dla jego rozwoju., Organy podatkowe ustaliły Małgorzacie S...

III SA 571/85 - Wyrok NSA z 1985-12-02

zarzutu skarżącej Spółki, że wzorcowy statut nie może być dla niej wiążący, gdyż jest ona spółką osiągającą zysk na skutek prowadzonej działalności gospodarczą, a nie typową...
od profilu jej działalności, powinien odpowiadać ustalonemu przez Ministra Rolnictwa statutowi wzorcowemu., Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 207 par...

II SA 1106/85 - Wyrok NSA z 1985-10-03

przez tę osobę zamierzonej działalności gospodarczej mogłoby zagrozić interesowi społecznemu., Z treści tego przepisu wynika, iż niewydanie uprawnienia na prowadzenie...
Dyrektora Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce z dnia 13 marca 1985 r. w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie działalności...

SA/Ka 172/85 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1985-06-13

dla poszczególnych terenów przeznaczenia i zasad zagospodarowania, nie zaś sposobu wykonywania działalności gospodarczej na danym terenie., Zgodnie z art. 3 prawa...
'bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych', nie może być podstawą prawną odmowy udzielenia pozwolenia na budowę na tym terenie budynku gospodarczego, związanego bezpośrednio...

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

Skarga Juliana K. na decyzję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w S. z dnia 17 września 1984 r. w przedmiocie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt Teofili K. w Państwowym Domu Rencisty i zobowiązania Juliana K. do ponoszenia części tych opłat i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta G. w części zobowiązującej osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym do ponoszenia części ...

II SA 1811/84 - Wyrok NSA z 1985-02-12

, co następuje: , Podany w decyzjach organów obu instancji art. 18 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy dopuszcza możliwość cofnięcia uprawnień w razie prowadzenia działalności gospodarczej...
. nr PLBHU-7651/95/83/84 cofnął skarżącemu uprawnienie do wykonywania rzemiosła i ustalił termin zaprzestania tej działalności na 18 września 1984 r., nawiązując w uzasadnieniu decyzji...

III AZP 4/85 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1985-12-31

prawnych /czynności lub zdarzeń prawnych/. Z bezpośrednim działaniem ustawy można spotkać się przykładowo na tle prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, która uzyskała...
inwestycji lub innej działalności związanej z ich przeznaczeniem. Wskazany wyżej przepis art. 10 ustawy to przepis zobowiązujący nabywców gruntów rolnych lub leśnych...

II SA 1997/85 - Postanowienie NSA z 1985-10-23

Gospodarczym /Dz.U. nr 34 poz. 183/ nie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania., 2. Akt administracyjny odwołujący pracownika...
Arbitrażu Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1985 r. w przedmiocie odwołania ze stanowiska wiceprezesa Okręgowej Komisji Arbitrażowej w K. Prezes Państwowego Arbitrażu...
1   Następne >   2