Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 628/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-05

[...] grudnia 2010 r., stwierdzającej, iż ubezpieczony jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od [...] sierpnia 2008 r., na podstawie ustawy z dnia [...] sierpnia 2004 r. o świadczeniach., W dniu 29 września 2007 r...

VI SA/Wa 976/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-04

pozarolniczej działalności gospodarczej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z [...] marca 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Prezes NFZ), na podstawie art. 102 ust. 5...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 1 listopada 1999 r. do 31 marca 2001 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem A); od 1 kwietnia 2001 r...

VI SA/Wa 2035/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

z wnioskiem o rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego P. O. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - na podstawie ustawy...
działalności w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jej nieprowadzenia odnosi skutek w sferze podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu...

VI SA/Wa 876/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 18 listopada 2010 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia Prezes NFZ wskazał art...
o rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez J. W. z tytułu prowadzenia przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej...

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej...
, surowcowych itp.). Ponadto wskazano, że w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, indywidualnie lub w formie spółki osobowej, będzie wchodzić, m.in....

VI SA/Wa 761/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

pozarolniczej działalności gospodarczej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24...
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do nadal., Do wydania powyższych rozstrzygnięć doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym...

II FSK 1026/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

przystąpienie, jako komandytariusz do już istniejącej lub nowo utworzonej spółki komandytowej. Spółka ta prowadzić będzie działalność gospodarczą, do której zalicza...
działalność gospodarczą. Jedną z kategorii przychodów uzyskiwanych przez spółkę będą odsetki od zakładanych przez spółkę lokat bankowych. Lokaty te będą zakładane przez spółkę...

VI SA/Wa 1531/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-11

stycznia 1999 r. do dnia 13 lipca 2010 r. podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą., Powyższa decyzja została...
Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego J. R. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Dyrektor...

VI SA/Wa 1650/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej na podstawie wpisu nr [...] do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta...
[...];, • w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r...

VI SA/Wa 1499/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

z [...] grudnia 2011 r., w sprawie stwierdzenia, że K. B. jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...
. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej., Rozpatrując wniosek Dyrektor [...] OW NFZ decyzją z [...] grudnia 2011 r. stwierdził, iż skarżący K. B. jest objęty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100