Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 26-28/95 - Wyrok NSA z 1996-02-28

o działalności gospodarczej działalność w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, może zawierać słowo 'adwokaci'. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Andrzeja W., Ireneusza Z. i Ignacego S. na decyzję Wojewody (...) z dnia 5 listopada 1994 r. w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej...

III RN 4/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-11

Do uznania 'wynajmu lokali mieszkalnych' za działalność gospodarczą nie jest wymagane, aby najem był prowadzony w znacznym rozmiarze /art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23...
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) utrzymującą w mocy...

FPK 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-06

spółdzielni mieszkaniowej są budynkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ oraz czy grunty zabudowane tymi obiektami służą prowadzonej działalności gospodarczej?, podjął następującą uchwałę: Prezydent Miasta...

SA/Wr 1204/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-05-21

Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie wniosku nie podpisanego przez wszystkich wspólników podlega wzruszeniu w trybie postępowania...
. postępowanie w sprawie wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Prezydenta Miasta B. w 1.12.1993 r., dotyczące zarejestrowania...

SA/Kr 60/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-09

mieszkalnym opłacany jest według stawek przewidzianych w tym przepisie tylko za ten okres, w którym w lokalach tych prowadzona jest działalność gospodarcza., Za okres...
, w którym w budynku mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza wymiar podatku od nieruchomości od wszystkich lokali w tym budynku dokonywany jest według stawek...

OPS 5/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, może być pozbawiona statusu bezrobotnego w wyniku wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie...
zasiłku dla bezrobotnego z tego powodu, że jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, chyba że wykaże, iż nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia...

III ARN 16/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-20

O uznaniu działalności budowlanej przedsiębiorstwa państwowego za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./,, 2/ niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, co prowadzi do rozbieżności...

SA/Ł 2450/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-08

działalności gospodarczej przez konkretne osoby, do czego uprawnia je wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dochodzi do zakłócenia porządku i spokoju publicznego...
, że właściciele lokalu 'K.' w P. rozpoczęli działalność gospodarczą w 1994 r. i uzyskali wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...

SA/Ł 1612/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-08-28

/a więc w sposób kwalifikowany/ narusza prawo lub została wydana bez podstawy prawnej., 2. Do uznania prowadzonej działalności gospodarczej za działalność wytwórczą nie wystarcza fakt...
, iż wytworzenie przedmiotu nastąpiło na zlecenie i dla potrzeb podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą; wyroby te muszą uczestniczyć bezpośrednio w procesie...

I SA/Lu 310/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-12-06

./ należy interpretować w związku z przepisem art. 10 tej ustawy, który określa co jest 'źródłem przychodów' w rozumieniu ustawy., 2. Działalność gospodarcza prowadzona...
działalności pozarolniczej działalności gospodarczej i zakwestionowania z tego względu poniesionych wydatków jako nie przynoszących w danym roku podatkowym przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   31