Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1140/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-26

Przez 'działalność gospodarczą' w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/ należy rozumieć działalność o jakiej...
mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/. W zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w G. znajduje się Ośrodek Wczasowy...

SA/Wr 1025/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-29

1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu art. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu...
/Dz.U. nr 75 poz. 446 ze zm./., 2. Okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 2 powyższej...

III SA 1072/90 - Wyrok NSA z 1991-01-11

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm./ zwolnieniu od cła...
gospodarczej zużywające się stopniowo nie zaś w jednym cyklu produkcyjnym lub usługowym. Spółka z o.o. 'P.' zrzeszająca podmioty zagraniczne prowadzi działalność w Polsce...

U 9/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-04-09

odniesienia dla wszelkiej działalności gospodarczej, która może być ograniczona jedynie w ustawie. Działalność gospodarcza, której dotyczy sprawa rozpatrywana przez TK, objęta...
jest regulacjami dwóch ustaw: ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe. W obydwu tych ustawach...

SA/Wr 48/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-04-09

utworzona zgodnie z przepisami prawa, której przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej /art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej zaprzestał działalności; odpowiada to hipotezie art. 19 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...

SA/Gd 944/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-11-06

w związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisu par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy...
/. Zatem niższą stawkę podatku od nieruchomości opłaca podatnik od takich budynków, które nie są wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą, lecz wykorzystywane...

II SA 898/90 - Wyrok NSA z 1991-03-19

i narzędziach pomiarowych /Dz.U. nr 23 poz. 148 ze zm./ nie jest działalnością gospodarczą o charakterze powszechnym, objętą ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...
działalności gospodarczej o okresowe sprawdzanie manometrów. W dniu 3 lipca 1990 r. Ireneusz S., właściciel Zakładu Naprawy Manometrów w W., złożył do Okręgowego Urzędu Miar...

III SA 625/91 - Wyrok NSA z 1991-08-29

/ musi być spełniony najpóźniej przed faktycznym rozpoczęciem działalności gospodarczej, o której mowa w zezwoleniu., 2. Przepisy dopuszczające odmowę udzielenia koncesji /art. 35...
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne - Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm. w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U....

III SA 13/91 - Wyrok NSA z 1991-04-09

W przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych chodzi o takie środki...
, które są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu., Chodzi więc o środki, które stworzą warunki do wykonywania tej działalności, a więc o umożliwienie...

SA/Wr 1164/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-06

reglamentacji. Ustawa o działalności gospodarczej określa w art. 11 rodzaje działalności wymagające uzyskania koncesji, a więc podejmowanie innej działalności nie wymaga zezwolenia...
, że podejmując zakwestionowaną uchwałę, miała świadomość, iż prowadzenie działalności gospodarczej - poza przypadkami wymienionymi w art. 11 cytowanej ustawy z dnia 23 grudnia 1988...
1   Następne >   +2   +5   7