Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 773/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4, art. 14 ust. 2, art. 14a ust. 3, art. 23, art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn...

I SA/Gl 1084/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-26

odmiennie. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, dlatego też zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
. U. z 2000 nr 54 poz. 654 wraz z późniejszymi zmianami) podatnik za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa także należne przychody, choćby nie zostały...

I SA/Sz 621/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-11

od nieruchomości za 2003 r. dotyczy gruntów Spółki zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2, budynków związanych z prowadzeniem działalności...
dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zasada ta odnosi się także do gruntów oznaczonych jako lasy i (w części) do gruntów oznaczonych jako drogi...

I SA/Gl 462/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-14

z prowadzeniem działalności gospodarczej., Od decyzji tej podatnik odwołał się, podnosząc że na opodatkowanym gruncie nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym...
są dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem skoro podatnik nie prowadzi na przedmiotowym gruncie żadnej działalności, to powinien mieć wyliczony podatek...

VII SA/Wa 2015/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-10

obowiązek objęcia J. W. ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 01.01.1999r. do dnia 24.06.2005r., W uzasadnieniu...
decyzji organ stwierdził, że J. W. prowadził działalność gospodarczą pod numerem ewidencyjnym [...], w okresie od dnia 30 grudnia 1989 r. do dnia 24 czerwca 2005 r., tj...

I SA/Ke 440/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-01-15

lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że przedmiot opodatkowania...
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest działalność, o której mowa w przepisach...

I SA/Ke 438/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-01-15

, że Spółka F. złożyła wniosek o wznowienie postępowań za 2003 i 2004r. wskazując, że w latach objętych wnioskiem nie prowadziła działalności gospodarczej, o czym świadczą...
prowadzącego działalność gospodarczą, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że przedmiot opodatkowania nie może być wykorzystywany do prowadzenia...

I SA/Bd 829/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-15

podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania prowadzonej przez nią działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
. Uzyskiwane przychody są traktowane jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z czym wnioskodawca dokonuje rozliczenia na zasadzie art. 12 ust. 3 ustawy...

I SA/Bd 786/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-28

gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków...
ustalenie zakresu w jakim Spółdzielnia jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Strona podniosła, iż celem Spółdzielni Mieszkaniowej, w Grudziądzu...

I SA/Gl 724/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-26

z działalnością gospodarczą. Od w/w decyzji - pismem z dnia 25 marca 2008 r. - współwłaścicieli wnieśli odwołanie zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisów art. 120...
działalnością gospodarczą. Odwołujący się podnieśli ponadto, iż w roku podatkowym 2008 'osoby wymienione w zaskarżonym nakazie płatniczym nie składały deklaracji na łączne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100