Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

OPK 21/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

Wykreślenie w trybie art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wpisu w ewidencji działalności...
gospodarczej spółki cywilnej, gdy osoby fizyczne wykonujące do dnia 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą jako wspólnicy takiej spółki nie dostosowały formy wykonywanej...

OPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale...
do ewidencji działalności gospodarczej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...

FPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-17

ten obowiązany był i jest uiszczać podatek od nieruchomości według stawek określonych dla budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, na podstawie art. 5 ust...
i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a podatkiem zadeklarowanym i uiszczonym przez Szpital, obliczonym według stawek właściwych dla gruntów i budynków...

II SA 2667/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./., Przepisy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze /Dz.U. nr 16 poz...
Wojewody M. z dnia 7 kwietnia 2000 r. (...) w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - oddala skargę. Decyzją z 22 lutego 2000 r., wydaną na podstawie...

FPK 11/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-11-12

działalności usługowej, o jakiej była mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Naczelny Sąd...
i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...

III SA 2894/00 - Wyrok NSA z 2001-10-02

1. Skreślenie przez ustawodawcę art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie oznacza, że świadczenie pomocy...
prawnej /obsługi prawnej/ nie jest działalnością gospodarczą, oznacza natomiast, że do tej działalności nie mają zastosowania przepisy ogólne tej ustawy, dotyczące...

FPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-17

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, właściwe dla budynków oraz gruntów, związanych z działalnością gospodarczą?, podjął...
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uzyskują środki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej. Z art. 54 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach...

FPK 3/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-02

z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu stawkami podatkowymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
przewidzianą dla 'nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą' wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy - z racji samego posiadania, czy należy...

III RN 81/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie...
wspólnicy. Dochody ze sprzedaży środków trwałych spółki cywilnej po jej rozwiązaniu podlegają opodatkowaniu jako dochody z działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy...

III SA 208/01 - Wyrok NSA z 2001-10-30

, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają także grunty objęte przepisami o podatku rolnym i leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej...
z działalnością gospodarczą'. Grunty będące własnością przedsiębiorcy odpowiadają formule ujętej w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   46