Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotowany w znacznej części przez budżet państwa oraz prowadzący dodatkowo odpłatną działalność gospodarczą na zasadzie samofinansowania...
i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w metrach kwadratowych?, podjął następującą uchwałę: Przedstawione Naczelnemu Sądowi...

II SA/Ka 526/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-11-25

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać określenie przedmiotu tej działalności. Nie spełnia tego wymagania wskazanie, iż chodzi o wszelką...
działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności koncesjonowanej. oddala skargę w sprawie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Po rozpatrzeniu wniosku...

II SA 1642/96 - Wyrok NSA z 1997-05-28

. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, skutkującą zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 30 grudnia...
1990 r. trzej bracia Wojciech, Maciej i Wiesław G. zawarli umowę spółki cywilnej i w dniu 2 stycznia 1991 r. zgłosili rozpoczęcie działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy...

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

Pożyczki udzielane przez spółkę prawa handlowego nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek bez zezwolenia Prezesa...
prawa handlowego, nie będącą bankiem, prowadzącą w 1992 r. działalność gospodarczą bez zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, były zwolnione od opłaty skarbowej...

SA/Bk 1545/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-11-27

Nabycie nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy nie prowadzi na niej działalności gospodarczej, ani też nie wykorzystuje...
jej na potrzeby prowadzonej już działalności gospodarczej ze względu na stan nieruchomości wyłącza możliwość zastosowania stawek podatku od nieruchomości określonych dla budynków...

SA/Po 3225/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-08

1. 'Związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej', o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 lit. 'a' ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
roku, w kwocie 35.334,16 zł., Organ pierwszej instancji stwierdził, że jeżeli nieruchomości są we władaniu podmiotu utworzonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej...

III SA 1645/96 - Wyrok NSA z 1997-09-05

, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegaj ą budowle związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna., 2...
. Pojęcie 'działalność gospodarcza' użyte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć w takim znaczeniu, jakie nadaje mu przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia...

SA/Ka 1731/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-02-28

Organ ewidencyjny, dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bada, czy wnioskodawca posiada status podmiotu gospodarczego., Odmówi więc wpisania...
', podpisany przez wnioskodawczynię., Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Ch., decyzją z dnia 15 maja 1995 r. odmówił...

II SA 147/97 - Wyrok NSA z 1997-10-10

Małżonkowie pragnący wspólnie prowadzić działalność gospodarczą nie stanowią tego samego podmiotu, co jeden ze współmałżonków, wpisany już do ewidencji działalności...
gospodarczej. oddala skargę na decyzję wojewody w przedmiocie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję burmistrza miasta i gminy Ł...

FPK 1/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-24

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/, to znaczy jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też jako grunty...
stawki przewidziane dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
1   Następne >   +2   +5   +10   36