Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-28

realizowanej przez GOS,, - stosowania prewspółczynnika obliczonego jako roczny udział rocznego obrotu GOS z działalności gospodarczej w jego rocznym obrocie z działalności...
gospodarczej powiększonym o wartość dotacji otrzymanych przez GOS na sfinansowanie wykonywanej działalności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, - jest nieprawidłowe...

IV SA/Wr 391/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że w okresie od dnia 6 marca 2001 r. do dnia 7 lutego 2017 r. strona posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
, ponieważ na podstawie wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ustalono, że od dnia 6 marca 2001 r. strona posiadał...

I SA/Go 265/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-22

budynków na działalność gospodarczą pod nazwą A. R.R. przedłożył 'Porozumienie do stworzenia umowy najmu zawarte z G.G. i R.G. z którego wynika, że przekazanie obiektu...
. przedłożyła informację w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r. Wskazano w niej jako podstawę opodatkowania budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...

II GSK 2757/15 - Wyrok NSA z 2017-07-12

pozarolniczej działalności gospodarczej od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. Działalność ta została przez skarżącego zawieszona na okres od 1 lipca 2013 r. do 30...
. do 30 czerwca 2013 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Prezes NFZ decyzją z [...] czerwca 2014 r. utrzymał w mocy decyzję I instancji. Wskazał...

II SA/Sz 796/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm...
nie rozpoczęcia prowadzenia przez nią planowanej działalności gospodarczej, w związku z otrzymaną propozycją objęcia stanowiska skarbnika Gminy, a tym samym nie prowadzenia...

III SA/Wa 516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-21

i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług...
do natychmiastowego praktycznego zastosowania, może być przez kolejnego badacza wykorzystany do projektu zastosowanego wprost do prowadzenia działalności gospodarczej...

III SA/Gl 1629/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-05

gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej...
) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa...

I SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-30

(tzn. bez wpływów ze sprzedaży biletów), można w całości uznać prowadzoną przez A działalność jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...
zastosowania, gdyż nabywa towary i usługi wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Zasady szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji kultury jaką...

VI SA/Wa 3280/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie: od [...] kwietnia, 1999 r. do [...] kwietnia 2013 r. i stwierdził, że L. R. podlegał obowiązkowi...
ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach:, - od [...] kwietnia 1999 r. do [...] października 1999 r.,, - od [...] marca...

III SA/Wa 2324/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

położenie nie może zostać ujawnione. Wiadomo, że znajdujące się na terenie nieruchomości budynki nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej., A. wskazała...
, iż nie prowadzi żadnej działalności wytwórczej ani usługowej w należących do niej lokalach, a prowadzenie przez nią działalności gospodarczej polega na najmie, dzierżawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100