Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 1046/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-02-08

Wykonywanie przez spółdzielnię kółek rolniczych jakiejkolwiek działalności gospodarczej na rzecz jednostek położonych na terenie nie objętym statutowo jej zasięgiem...
działania - bez względu na miejsce wykonania, a więc również w siedzibie spółdzielni - oznacza działalność gospodarczą nie przewidzianą w statucie, z którą wiąże...

III ARN 22/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej...
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /Dz.U. nr 19 poz. 146/ zezwolenie na działalność gospodarczą może być cofnięte, gdy działalność ta jest prowadzona...

III ARN 26/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /Dz.U. nr 19 poz. 146/ wymienia eksport...

SA/Gd 33/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-03-21

./ trzyletni okres zwolnienia od podatku dochodowego przysługuje tym osobom zagranicznym, które rozpoczęły działalność gospodarczą w Polsce po wejściu w życie noweli...
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /Dz.U. nr 19 poz. 146/ trzyletnie...

II SA 675/84 - Wyrok NSA z 1984-08-01

1. Możliwość cofnięcia uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo /art. 8 ust. 2 pkt 1...
i zgodnego z interesem społecznym wykonywania działalności gospodarczej., 2. Decyzja o cofnięciu uprawnienia na podstawie powyższego przepisu, jakkolwiek jest wydawana...

II SA 71/84 - Wyrok NSA z 1984-05-03

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej osobie, która - prowadząc bezpośrednio przed złożeniem wniosku taką samą działalność w innej miejscowości...
nr 6/82 z dnia 8 lipca 1982 r. i nr 6/1/82 z dnia 8 listopada 1982 r. na prowadzenie działalności gospodarczej wygasają z dniem 10 maja 1983 r. z powodu rezygnacji...

II SA 949/84 - Wyrok NSA z 1984-11-14

jedyne w sposób niewątpliwy ustalone zarzuty sprowadzają się do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w innym lokalu niż wymieniony w zezwoleniu i zatrudnianie pracowników...

SA/Wr 523/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-09-26

działalności gospodarczej, jeżeli było to wynikiem konieczności przeprowadzenia badań stopnia uciążliwości pracy maszyn dla otoczenia, od których to badań zależało...
rzemieślniczym działalności produkcyjnej przed uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie rzemiosła i zgłoszeniem obowiązku podatkowego nie stanowi prowadzenia działalności gospodarczej...

III ARN 6/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy wydania uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie handlu...
działalności handlowej., Stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż z uzasadnień decyzji administracyjnych w tej sprawie nie wynika wprost, że kwestie...

SA/Lu 494/84 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1984-11-16

Zawarcie małżeństwa z osobą opłacającą podatki obrotowy i dochodowy lub opłatę skarbową z tytułu wykonywania działalności zarobkowej powoduje w stosunku do współmałżonka...
podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej /Dz.U. nr 26 poz. 138/ następstwo prawne w postaci cofnięcia takiego...
1   Następne >   +2   4