Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 324/98 - Wyrok NSA z 1998-04-22

Uchylenie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, traktującego obsługę prawną podmiotów...
gospodarczych w zakresie ich działalności gospodarczej jako działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji, uzasadnia wydanie decyzji administracyjnej na podstawie...

II SA 499/98 - Wyrok NSA z 1998-06-09

Na ile ustawodawca przywiązywał wagę do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na przetwórstwie w obrocie surowcami wtórnymi metali nieżelaznych...
/złomem/, świadczy nowelizacja ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ dokonana ustawą z dnia 16 lutego 1996 r...

I SA/Lu 735/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-09-11

z działalnością gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Teresy J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.-P. z dnia 25 czerwca 1997 r...
z działalnością gospodarczą., W odwołaniu podatniczka przyznała, że zakupiła przedmiotową nieruchomość z zamiarem prowadzenia w niej działalności gospodarczej, jednak podała...

III SA 4726/97 - Wyrok NSA z 1998-09-16

, który nie stanowił działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Małgorzaty i Andrzeja małżonków F. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 19...
gospodarczej, w tym między innymi z prowadzenia firmy pod nazwą 'L.-Biuro Handlowe'. Organy podatkowe uznały, że pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem to dwa odrębne...

II SA 1238/97 - Wyrok NSA z 1998-01-19

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej określonego rodzaju nie może być udzielona małoletniemu. oddala skargę w przedmiocie udzielenia koncesji. Minister...
Przemysłu i Handlu decyzją z 8 listopada 1996 r., na podstawie art. 1 oraz art. 20 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, odmówił...

I SA/Wr 2041/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-23

ust. 1 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez zaliczenie gruntów i budynków do kategorii związanych z działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy przeważająca...
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie jest konieczne faktyczne użytkowanie nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą...

I SA/Wr 2040/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-23

o podatkach i opłatach lokalnych, przez zaliczenie gruntów i budynków do kategorii związanych z działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy przeważająca część...
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie jest konieczne faktyczne użytkowanie nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Istotne...

III RN 86/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-12-02

do ewidencji działalności gospodarczej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia...
. na decyzję Wojewody W. z dnia 28 kwietnia 1997 r. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej spółki cywilnej 'D.-T.' wniósł rewizję nadzwyczajną...

III RN 78/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-11-04

Organy podatkowe są uprawnione do oceny, czy dochody spółki z udziałem zagranicznym zostały uzyskane w ramach określonej w zezwoleniu działalności gospodarczej...
nie korzysta ze zwolnienia od podatków w zakresie dochodów z działalności gospodarczej nie objętej zezwoleniem. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'N.' Spółki...

II SA/Wr 1056/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-08-21

gospodarczej jako podmiot prowadzący taką działalność, nie może na zasadzie art. 18 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 listopada 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...
, a umowa spółki wiąże nadal pozostałych wspólników i spółka w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność jako podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   49