Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 826/93 - Wyrok NSA z 1994-10-11

faktycznego i prawnego, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ podlegające zgłoszeniu organowi...
o działalności gospodarczej, prowadząca tylko do zmiany treści wpisu ewidencyjnego przez inne oznaczenie podmiotu gospodarczego, lecz powstaje sytuacja określona w art. 19...

SA/Ł 365/93 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-05-12

1. Działalność gospodarcza jest faktem i kategorią o charakterze obiektywnym. W tym sensie nie ma i nie może mieć znaczenia, że określony podmiot prowadzący konkretną...
działalność nie ocenia jej /subiektywnie/ jako działalności gospodarczej, nie nazywa jej tak, oświadcza, że jej nie prowadzi bądź nie zgłasza obowiązku podatkowego itp...

SA/Po 1851/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-03-24

1. Stowarzyszenia nie są podmiotami działalności gospodarczej z ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej., 2. Żaden przepis prawa nie zawiera...
ustawowego upoważnienia dla stowarzyszeń dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek., 3. Pożyczki udzielone przez stowarzyszenie...

SA/Po 3095/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-21

działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, a w konsekwencji grunty zabudowane...
tymi obiektami nie służą prowadzonej działalności gospodarczej., 2. Przepisy regulujące obowiązki podatkowe muszą być interpretowane ściśle., Jeżeli zatem ustawodawca...

III SA 108/94 - Wyrok NSA z 1994-07-13

Pojęcie budynek lub grunt 'związany z prowadzeniem działalności gospodarczej', w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
/Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ oznacza także związek pośredni służący prowadzonej działalności gospodarczej. oddala skargę. Burmistrz M. decyzją wydaną na podstawie art. 5...

SA/Ł 143/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-06-14

Niezarobkowa działalność gospodarcza gminy, polegająca na komunalnym budownictwie mieszkaniowym w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, a następnie...
lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej., Z pism Burmistrza Miasta B. Urząd Skarbowy...

SA/Wr 1365/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-10-07

1. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej /art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
./ powinien zgłosić podmiot, który ją dotychczas prowadził i jej zaprzestał., 2. Zgłoszenie organowi ewidencyjnemu rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej...

SA/Wr 2293/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-18

Czasowe zaniechanie prowadzenia w określonym budynku działalności gospodarczej nie jest równoznaczne ze zmianą charakteru budynku jako związanego z działalnością...
wszystkie budynki będące w posiadaniu Spółdzielni, według stawki odnoszącej się do budynków związanych z działalnością gospodarczą. Zdaniem organu odwoławczego decyzja...

III ARN 62/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-04

się w budynku, który nie został wybudowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek ten miał być przeznaczony dla najuboższych mieszkańców gminy. Następnie...
O.W., miasto to prowadziło działalność gospodarczą. Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy mieszkań, a następnie ich sprzedaż po to, ażeby środki w ten sposób uzyskane...

SA/Ka 1897/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-05-26

prowadzący działalność gospodarczą oznacza związanie tych budynków i gruntów z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 'a' oraz art. 2 ustawy z 12...
z prowadzoną działalnością gospodarczą, a dla gruntu - stawkę dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Powyższe stanowisko organy administracji samorządowej oparły...
1   Następne >   +2   +5   +10   28