Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 531/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-10-11

. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ i nie wymaga koncesji /art. 11 tej ustawy/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Marty N. na decyzję...
Dyrektora Wydziału Przemysłu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 1989 r. w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej...

SA/Kr 430/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-06-20

Obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi /art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23...
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324/ obejmuje także obrót wyrobami z tych metali. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par...

I SA 1019/88 - Wyrok NSA z 1989-01-17

diagnostyczno-leczniczych w pewnym zakresie na zasadach odpłatności. Daje to podstawę do wniosku, że działalność w tym zakresie miałaby charakter działalności gospodarczej...
. Nie zgodził się natomiast z tym, że prowadzenie przychodni /pod nazwą ośrodków profilaktyczno-diagnostyczno-leczniczych/ miałoby być działalnością gospodarczą w rozumieniu...

SA/Po 579/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-12-29

na kierowców przez osoby fizyczne na podstawie zgłoszenia do ewidencji w trybie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/. Naczelny Sąd...
odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i na podstawie art. 107 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ja decyzje Naczelnika...

II SA 1023/89 - Wyrok NSA z 1989-11-08

i Usług Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lipca 1989 r. w przedmiocie odmowy wpisania do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie w wymianie...
filmów nagranych na kasetach video. Marek B. zwrócił się do Urzędu Dzielnicowego w Warszawie o wpisanie do ewidencji jego działalności gospodarczej, polegającej...

SA/Po 226/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-09-07

żadnych sprawozdań podatkowych, które potwierdzałyby rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym roku podatkowym. Pierwsze sprawozdanie finansowe F-01 przedłożono za okres...
uzależnione jest od daty podjęcia działalności gospodarczej. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej należy przyjąć dzień dokonania pierwszego wpisu w urządzeniach jednostki...

II SA 974/89 - Wyrok NSA z 1989-10-23

Koło łowieckie, do którego statutowych zadań należy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji gospodarki łowieckiej, może nabywać nieruchomości rolne...
, lecz jedynie działalność gospodarczą w zakresie realizacji gospodarki łowieckiej., Na powyższą decyzję złożyło skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego Koło Łowieckie 'J.' w Ż...

III SA 1118/89 - Wyrok NSA z 1989-12-12

rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ oznacza możliwość zarówno łącznego, jak i oddzielnego wykonywania robót w zakresie budownictwa mieszkaniowego...
dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ i powoduje, że Spółka prowadzi działalność remontową w obiektach...

II AZP 15/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

użytkowego w tym domu w celu wykorzystania go dla prowadzenia działalności gospodarczej?, podjął następującą uchwałę: Wątpliwości wyrażone w przedstawionym pytaniu...
, w którym lokal ten jest położony, domagali się udostępnienia im tego opróżnionego lokalu na prowadzenie zamierzonej działalności gospodarczej., Naczelny Sąd Administracyjny...

P 1/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

uruchamianej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35 poz. 203/, utraciło z dniem 31 maja 1990 r. w całości moc rozporządzenie tego Ministra z dnia 9 kwietnia 1984 r...
przychody z niektórych rodzajów nowo uruchamianej działalności wytwórczej lub usługowej /Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 ze zm./ z przepisami: art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia...
1   Następne >   3