Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1211/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-23

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu...
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 sierpnia 2008 r., Postępowanie w niniejszej sprawie zostało...

II GSK 1010/13 - Wyrok NSA z 2014-08-26

o rozpatrzenie sprawy objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym J. K. z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 października...
pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 776/93. Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonał od dnia 1...

II GSK 1620/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

działalności gospodarczej., Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia., I, Do [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ wpłynął wniosek Zakładu...
., W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ ustalił, że skarżący figuruje w ewidencji działalności gospodarczej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą...

VI SA/Wa 1566/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia przez stronę pozarolniczej działalności gospodarczej., W dniu [...] września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia...
wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej'., Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego tych osób, stosownie do art. 69...

VIII SA/Wa 1053/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

postępowania ustalono, iż w 2006r. skarżący prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:, - niezaewidencjonowanie...
na działce nr [...] w R. przy ul. Ż., zakupionej pod kątem rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej i wyłączenia z majątku firmy, a tym samym z ewidencji środków...

I SA/Wr 1819/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-31

, polegającej na nie zgłoszeniu w podatku od nieruchomości prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomnianą wyżej decyzją z dnia [...] r. organ podatkowy pierwszej instancji...
jest działalność gospodarcza w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (wynajem pokoi gościnnych). W czasie kontroli obiekt był zapełniony gośćmi. Ponadto obiekt ten do marca 2013 r...

I SA/Gl 1230/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

I instancji za przedmiot opodatkowania uznał:, - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...],, - budynki związane z prowadzeniem...
związane były z prowadzoną działalnością gospodarczą, albowiem wynajmowane były przedsiębiorcom., W złożonym odwołaniu podatnik domagał się uchylenia decyzji organu...

I OSK 1699/13 - Wyrok NSA z 2014-11-21

o utracie statusu osoby bezrobotnej nie jest jeszcze prawomocna. Podkreślił, że jego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w ogóle nie powinien być brany pod uwagę...
października 2009 r., osoba bezrobotna to taka osoba, która m. in. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, (ustawa weszła w życie 26 października 2007 r...

VI SA/Wa 2121/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-11

2008 r. do 28 lutego 2013 r. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Do wydania zaskarżonej decyzji...
, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy...

I SA/Op 328/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-25

: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pozostałych, budynków: mieszkalnych, związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej i pozostałych. Wartość budowli...
działalności gospodarczej. Strona wyjaśniła, że prowadzi typową - w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100