Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 8/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /t.j. Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58/., 2. Przepisy par. 5, par. 6...
i Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181/ i z art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej...

U 17/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

działalności gospodarczej obywateli mogą być wyprowadzone wyłącznie w drodze ustawowej albo na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego., Przepis art. 284 Kc umożliwia...
, regulującymi zagadnienia obrotu gospodarczego, co jest także niezgodne z zasadami reformy gospodarczej, ustanawiającymi swobodę prowadzenia działalności gospodarczej...

II SA 1651/87 - Wyrok NSA z 1988-05-05

uchyla zaskarżoną decyzję.

Uw 20/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

i autonomię spółdzielczych jednostek organizacyjnych oraz autonomię stowarzyszeń zarejestrowanych w zakresie ich działalności gospodarczej., Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny...
państwowych, spółdzielni jak i stowarzyszeń w zakresie ich działalności gospodarczej, tak ze względu na przepisy par. 1 ust. 1, 2 i 3 wymienionego rozporządzenia dotyczące...

SA/Po 934/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-01-29

i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej /Dz.U. nr 26 poz. 138/ podatnik, który nie dopełnił...

III ARN 44/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...

III ARN 66/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie pozbawienia skarżącego prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 29 stycznia 1988 r. SA/Po 934/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.

SA/Po 137/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-08-16

jest obligatoryjne w razie wykonywania przez nich działalności gospodarczej niezgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W rozpoznanej sprawie natomiast jest niesporne, że skarżący...
w O.. Faktowi temu skarżący nie zaprzeczył. Wykonywanie działalności gospodarczej niezgodnie z wydanym skarżącemu zezwoleniem wynika zresztą w sposób nie budzący wątpliwości...

U 14/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu sprawy wszczętej z inicjatywy własnej (...) o zbadanie czy:~ 1. przepis par. 4 ust. 2 uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej /t.j. M.P. 1986 nr 33 poz. 247 ze zm./ w części, która stanowi, iż bezwzględnie wiążące dla stron są przepisy o karach umownych za dostarczenie towaru z wadami i za odstąpienie od umowy z powodu wad, przepisy o karach umownych za d...
1   Następne >   3