Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA 1446/99 - Wyrok NSA z 2000-06-13

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi zawierać dokładne określenie przedmiotu tej działalności. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
ze skargi Piotra M. na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej działalności dotyczącej 'usług świadczonych przez agencje...

II SA 1767/99 - Wyrok NSA z 2000-04-26

Stwierdzenie w wyniku postępowania administracyjnego przez organ ewidencji gospodarczej, że wpisana spółka cywilna zaprzestała działalności, odpowiada hipotezie art. 19...
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Do stwierdzenia tego dochodzi się po przeprowadzeniu pełnego...

SA/Bk 1311/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-21

Za grunt związany z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31...
ze zm./ należy uznać tylko grunt będący w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą inną niż rolna i leśna oraz wyłączony z produkcji rolnej bądź...

I SA/Kr 2146/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

Lokale szkoły wyższej wynajęte osobom trzecim na prowadzenie w nich działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art...
gospodarcza inna niż działalność wymieniona w pkt 1., Do tej innej wydzielonej działalności gospodarczej należy wynajem lokali szkoły wyższej osobom trzecim na prowadzenie...

I SA/Lu 138/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-09-15

nr 71 poz. 312 ze zm./ w zakresie obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1...
rozpoczęcia działalności gospodarczej /analogicznie ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ to jednak nie będzie błędem...

II SA 1990/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

Sporządzanie podań i skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko rządowi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest działalnością gospodarczą...
, podlegającą wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marka W. na decyzję Wojewody M. (...) w przedmiocie...

I SA/Kr 2147/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

1. Lokale szkoły wyższej wynajęte osobom trzecim na prowadzenie w nich działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie...
wydzielona działalność gospodarcza inna niż działalność wymieniona w art. 23 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Akademii...

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

o szkolnictwie wyższym, organ podatkowy podkreślił, iż w myśl tego wyłączenia zwolnieniu od podatków nie podlega działalność gospodarcza szkoły wyższej inna niż wymieniona w art. 23...
ust. 2 pkt 1 tejże ustawy i że należy do niej działalność polegająca na wynajmie lokali osobom trzecim na prowadzenie w niej działalności gospodarczej, co oznacza...

I SA/Gd 1876/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-06-06

przychodu, oprócz innych źródeł, nie uzasadnia jego wyodrębnienia ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza i traktowania jako samoistnego źródła przychodu. Osobne...
wymienienie najmu jako źródła przychodu było spowodowane tym, że najem może stanowić także źródło przychodu w odniesieniu do podatników nie prowadzących działalności gospodarczej...

II SA 1684/99 - Wyrok NSA z 2000-01-25

Działalność maklersko-brokerska prowadzona na giełdzie towarowej nie może być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
sprawy ze skargi Jakuba B. na decyzję Wojewody M. (...) w przedmiocie ewidencji działalności gospodarczej - oddala skargę. Jakub B. prowadzący działalność gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   44