Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 642/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

od nieruchomości za 2011 rok na kwotę 819.576,00 zł. i za 2012 r. na kwotę 823.719,00 zł. Podatkiem objęto grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow...
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. użytkowej 2.446,50 m2 oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 36.236.886,00 zł...

II FSK 3173/12 - Wyrok NSA z 2015-09-29

instancji wynika, że skarżący prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem było, 'świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego'. Realizując...
postanowienia kontraktu wystawiał faktury VAT. Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana była na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

I SA/Gl 1310/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-23

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...

VI SA/Wa 3759/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie decyzji o objęciu A. M. ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jako wspólnik...
gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej, prowadzonej na podstawie wpisu pod nr [...] w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta...

II GSK 1237/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

ubezpieczeniem zdrowotnym [...] z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego...
pozarolniczej działalności gospodarczej nie dokonał zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego., Według organu odwoławczego zatrudnienie skarżącego...

II GSK 815/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

. została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., Organ ustalił, że z pisma Urzędu Miasta i Gminy w B. z dnia [...] stycznia 2012...
r. wynika, że skarżąca figurowała w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewidencyjnym [...] z datą rozpoczęcia działalności od dnia [...] sierpnia 1998 r...

II FSK 2420/13 - Wyrok NSA z 2015-11-10

administracyjnej działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi, w tym stanowiącymi mienie spółdzielni mieszkaniowych lub nabyte na podstawie...
jej do proporcji wynikającej z porównania powierzchni zajmowanej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do całkowitej...

I SA/Go 301/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-02

od nieruchomości za 2010 rok. Wszczęcie postępowania uzasadnił brakiem wykazania w deklaracji podatkowej nieruchomości gruntowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
ustalenie rzeczywistej powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz prawidłową kwalifikację powierzchni gruntów w oparciu m.in. o ewidencję...

I SA/Gl 425/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-14

zdrowotnych nie prowadzi działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] organ określił stronie zobowiązanie podatkowe stosując wobec budynków stawkę dla nieruchomości...
przyjął stawkę dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Łącznie zobowiązanie podatkowe ZZOZ w podatku od nieruchomości za rok 2014 organ...

II FSK 3173/12 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...
jako 'u.p.d.o.f.', oraz wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 8 622 zł z tytułu dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, według zasad z art. 30c...
1   Następne >   +2   +5   +10   100