Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 824/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-10-02

grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ stwarza na zasadzie art. 15 ust. 1 tej ustawy po stronie organu ewidencyjnego obowiązek...
przez podmiot gospodarczy; ż art. 19 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika wprost, że wykreślenie wpisu do ewidencji musi być poprzedzone zaprzestaniem działalności...

II SA 73/92 - Wyrok NSA z 1992-03-10

1. Zaprzestanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną i rozpoczęcie działalności przez jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej /spółkę...
zarejestrowanej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą do spółki prawa cywilnego nie jest zmianą stanu prawnego podmiotu dotychczas wpisanego do ewidencji...

II SA 462/92 - Wyrok NSA z 1992-09-28

W razie uchybienia 14-dniowemu terminowi do zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej /art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej...
- Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ terminem zakończenia tej działalności określonym w decyzji administracyjnej o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej jest data...

SA/Po 524/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-08-28

1. Art. 19 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ nie przewiduje możliwości wykreślenia z ewidencji działalności...
gospodarczej z urzędu wpisu dotyczącego działalności, co do której w późniejszym okresie wprowadzony został wymóg uzyskania koncesji., 2. Przypadek wprowadzenia koncesji...

III ARN 41/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-07-23

Wypoczynkowego 'K.' przyjmując, że prowadzenie ośrodka wczasowego związane jest z działalnością gospodarczą Spółdzielni., Przyjęte zostały stawki podatkowe określone w par...
na terenie ośrodka wypoczynkowego, podlegają zaliczeniu do grupy budynków związanych z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością gospodarczą nie tylko w jej siedzibie...

III AZP 25/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-18

Grunty zajęte na ośrodek wczasowy przedsiębiorstwa państwowego, który jest wykorzystywany sezonowo, są gruntami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej...
prawne przekazane postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1993 r. III ARN 42/92, Czy za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 ust...

V SA 854/92 - Wyrok NSA z 1992-11-12

1. Pełnomocnikiem procesowym strony, będącej podmiotem gospodarczym, w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącym sprawy z zakresu działalności...
r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, jedynie adwokat lub radca prawny., 2. Zasada ochrony praw nabytych, wyprowadzana w naszym systemie prawnym...

K 4/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-08-20

uprawnieniem do prowadzenia szczególnego rodzaju działalności gospodarczej, wymagającej angażowania określonych środków materialnych rzeczowych i finansowych oraz czynnika...
października 1991 r. do ustawy o działalności gospodarczej w części dotyczącej koncesjonowania tej działalności. Ma to swoje źródło w proklamowanej w Konstytucji zasadzie...

IV SA 517/92 - Wyrok NSA z 1992-07-24

1. Działalność wytwórcza w rolnictwie jest działalnością gospodarczą., 2. Obowiązek ponoszenia opłaty za zanieczyszczenie powietrza dotyczy tylko podmiotów...
działalności gospodarczej, lecz rolną, a taka działalność nie podlega opłatom za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Minister utrzymał...

SA/Wr 650/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-08-11

1. Nie istnieje związek bezpośredni między prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci transportu osobowego a posiadaniem budynku mieszkalnego z garażem., Garaż...
lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą' wymaga tylko wykazania, że działalność gospodarcza jest związana z tymi budynkami, zatem wystarczy wykazanie związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   14