Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 636/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-21

gospodarczej, odmówił Z. K. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podnosząc, że w wyznaczonym terminie nie usunął on braków formalnych w zgłoszeniu o dokonanie wpisu...
je w mocy., Organ odwoławczy podniósł, że stosownie do treści art. 7b ust. 1 i 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji...

II GSK 140/06 - Wyrok NSA z 2006-10-10

powadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej oraz orzekł, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy...
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, decyzją z dnia 10 marca 2005 r., stwierdził obowiązek objęcia skarżącego ubezpieczeniem zdrowotnym...

VII SA/Wa 686/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-26

własnej decyzji ostatecznej., W uzasadnieniu podał, iż ubezpieczony M. H. wniósł prośbę o uznanie mu okresu zawieszenia działalności gospodarczej od [...] lipca 1999r...
okresu zawieszenia działalności gospodarczej ubezpieczonego M. H., Przesłanką do stwierdzenia, że w okresie od dnia [...] czerwca 1999r do dnia [...] stycznia 2001r M. H...

II SA/Ol 330/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-07-27

Odwoławczego z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją Prezydenta Miasta...
E. z dnia 14 grudnia 2005 r. nr '[...]' odmówiono K. C. dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgłoszonej w dniu 24 listopada 2005 r. pod numerem...

III SA/Po 11/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-23

działalności gospodarczej oddala skargę /-/M. Bejgerowska /-/T.M. Geremek /-/B. Koś Prezydent Miasta P. postanowieniem z dnia [...] czerwca 2005 r., Nr [...] na podstawie art...
nr [...], sygn. akt [...] do ewidencji działalności gospodarczej w części dotyczącej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P...

II FSK 711/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

., Z uzasadnienia wyroku wynikało, że w 2001 r. Zbigniew G. prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej /z Mariuszem L./ 9 stycznia 2001 r. wspólnicy sprzedali...
nieruchomość., W ocenie organów podatkowych, skoro obrót nieruchomościami nie był przedmiotem działalności gospodarczej spółki, chociaż konkretna sprzedaż była związana...

VI SA/Wa 210/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-04

zaprzestania prowadzania działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] października 2005 r. Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...
ze zm.), że W. L. objęta jest obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od dnia [...] lipca 2003 r. i nadal., Na uzasadnienie...

II FSK 612/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skoro odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, a przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej...
w działalności gospodarczej nie były uważane w analizowanym roku podatkowym /na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Rz 645/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-18

są tym, iż prowadzona przez niego działalność nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym wymienione we wniosku nieruchomości nie powinny być opodatkowane stawkami...
przewidzianymi dla budynków i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale stawkami przewidzianymi dla pozostałych budynków. Uzasadniając swe...

II FSK 703/05 - Wyrok NSA z 2006-04-28

. Oprócz wypełniania funkcji banku emisyjnego oraz współdziałania w tworzeniu polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego prowadzi także działalność gospodarczą...
. Nie jest on wprawdzie /z uwagi na podstawowe cele jego działalności/ klasycznym przedsiębiorcą, jednakże, działalność gospodarczą mogą prowadzić także podmioty, których głównym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100