Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 537/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-25

gospodarczą. Działalność ta była wspólną działalnością gospodarczą jej męża i Wnioskodawczyni pierwotnie formalnie zarejestrowaną na imię i nazwisko męża ('P. B...
zaczęła prowadzić wspólną działalność gospodarczą wraz mężem - ale już na własne imię i nazwisko z początkiem września 2014 r. Wnioskodawczyni zaczęła prowadzić wspólną...

VI SA/Wa 843/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

:, 1. J. O. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Z. Nr [...] z dnia [...] maja 2010 r. z dniem [...] września 1999 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej...
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) przedsiębiorca niezatrudniąjący pracowników może zawiesić wykonywanie działalności...

VI SA/Wa 2531/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-10

działalności gospodarczej oddala skargę w całości I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Inspektorat w M. (dalej nazywany...
okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu M. G. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wyjaśniając, że M. G. (nazywany dalej...

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
gospodarczej na własny rachunek wbrew zakazowi wynikającemu z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

VI SA/Wa 2670/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r...
'skarżącym') podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia...

III SA/Łd 624/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-19

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm.). Z informacji zawartych we wniosku wynikało, że K...
. D. po wybraniu na stanowisko Starosty i upływie trzech miesięcy od dnia wyboru nie dopełnił obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadził...

I SA/Lu 33/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-06

postępowania ustalono również, że zgodnie z wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej M. K. jest osobą prowadzącą od dnia [...] roku działalność...
gospodarczą pod firmą M. K. O. S. K., M. K. jest osobą prowadzącą od dnia [...] roku działalność gospodarczą pod firmą M. K. O. S. K., U. K. jest osobą prowadzącą od dnia...

VI SA/Wa 987/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę...
Z dniem 31 października 2013 r. I. G. zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej., W dniu [...] listopada 2015 r. Minister Rozwoju decyzją znak [...] z urzędu...

I SA/Go 496/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-17

za 2008 r. w kwocie 6.180,00 zł, w tym za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 10.300 m w kwocie 6.180,00 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
od nieruchomości, jako grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Dalej organ przedstawił tok swojego postępowania podatkowego i odniósł się do dowodów w postaci...

I SA/Go 22/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-03

zajęte pod linie elektroenergetyczne, co w konsekwencji oznaczało zajęcie tych gruntów na wykonywanie działalności gospodarczej prowadzonej przez zakłady...
= 153,47,, - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 48391,00 m2 x 0,74 zł = 35809,34 zł,, - budynki pozostałe 173,37 m2 - zwolnione od opodatkowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100