Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1586/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

podejmowania takiej działalności /zarobkowe - niezarobkowe, gospodarcze albo niegospodarcze/., 2. Wpis warunkowy na listę doradców podatkowych na podstawie art. 84 ust. 1 w zw...
. z art. 85 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym nie jest zależny od spełnienia wymagań dotyczących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...

I SA/Łd 628/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

Stwierdzenie, że wydane syndykowi po ogłoszeniu upadłości budynki i grunty są związane z działalnością gospodarczą oraz zastosowanie stawek podatku od nieruchomości...
prowadzenia przez syndyka działalności gospodarczej albo wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na taką działalność., Zaprzestanie prowadzenia działalności...

III RN 157/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-25

ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowanie administracyjnego /art. 9 Kpa/ nie zwalnia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek...
i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35 poz. 203 ze zm./. W uzasadnieniu tej decyzji podano...

SA/Sz 1124/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-16

Kc/ w pewnych sytuacjach mogą być formą prowadzenia działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy że skargi Jadwigi S. na decyzję Izby...
do rzeczy na podstawie stosunku cywilnoprawnego /art. 53 par. 2 Kc/ w pewnych sytuacjach mogą być formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r...

II SA 124/99 - Wyrok NSA z 1999-03-29

odnoszącego się do podmiotu gospodarczego i działalności gospodarczej powstałe po wpisie do ewidencji, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu /art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988...
r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./. Stąd w praktyce przyjmuje się często dzień zgłoszenia jako ostatni dzień 14-dniowego terminu, co oznacza...

SA/Sz 1166/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-01

Uznanie, że wynajem i dzierżawa obiektów stanowiły działalność gospodarczą Gminy, a nie czerpanie pożytków z prawa własności tych rzeczy w rozumieniu art. 53 par. 2 Kc...
nie przesądza o uznaniu tych czynności za działalność gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Urzędu Miasta i Gminy B.-S. na decyzję Izby...

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

. 1 ze zm./, przepis ten dotyczy bowiem jedynie jednej z form prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie prowadzonej w oparciu o zgłoszenie do ewidencji., Ratio...
w nim nie pracuje., Zatem podjęcie działalności gospodarczej na podstawie koncesji, aż do momentu jej cofnięcia przez właściwy organ uniemożliwia korzystanie ze statusu osoby...

II SA 1636/98 - Wyrok NSA z 1999-06-14

gospodarczej. W dniu 5 lutego 1997 r. Ewa S. złożyła wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie 'usługi pomocnicze w stosunku do ubezpieczeń...
instancji nie ustaliły jaka jest rzeczywista treść żądania skarżącej, a w szczególności, czy sformułowany przez Ewę S. przedmiot działalności gospodarczej pokrywa...

SA/Sz 1019/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-03-24

Osiągniecie przychodu z wynajmu rzeczy /nieruchomości/, nie stanowiącego przedmiotu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług wynajmu określonych...
nr 148 poz. 719 ze zm./, jest natomiast osiągnięciem przychodu ze źródła przychodów innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza, do którego zryczałtowana forma...

II SA 201/99 - Wyrok NSA z 1999-04-07

Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w trybie stwierdzenia jego nieważności jest dopuszczalne także wtedy, gdy wpis został już wcześniej wykreślony...
na wniosek prowadzącego działalność gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Alojzego R. na decyzję Minister Spraw Wewnętrznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   46