Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 152/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

K. S. podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarcze w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia, 17 września...
o rozpatrzenie sprawy dotyczącej ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego Pana K. S. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia, 1 lipca 2008 r...

VI SA/Wa 2629/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

., skarżący w niniejszej sprawie, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego od [...] czerwca 2002 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...
Wojewódzkiego NFZ wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej podleganie przez skarżącego obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od [...] czerwca...

VI SA/Wa 613/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-07

istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego skarżącej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, utrzymał w mocy...
pozarolniczej działalności wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta [...] pod numerem [...], w okresie od dnia [...] października 2008 r...

III SA/Gl 1788/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych dotyczących działalności gospodarczej oddala skargę. Przedmiotem...
. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany daty wznowienia działalności gospodarczej., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym:, W dniu...

VI SA/Wa 612/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-20

działalności gospodarczej oddala skargę L. K. (dalej zwana też stroną, skarżącą) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Narodowego...
2010 r., znak: [...] stwierdzającą, że L. K. była objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...

I SA/Gl 1303/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-05

stawką jak za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej., Przedmiotowa interpretacja została wydana w następującym stanie faktycznym...
działalności gospodarczej), zawiera również powierzchnię wykorzystywaną jako zaplecze biurowo-socjalne dla konserwatorów. Powierzchnia ta jest konieczna do realizacji...

II GSK 22/10 - Wyrok NSA z 2011-01-18

[...] lutego 2009 r., nr [...], w przedmiocie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., I., Sąd I instancji orzekł...
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wystąpił Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., Dyrektor L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

III SA/Lu 101/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę Decyzją...
. w sprawie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynikało, że Burmistrz J. odmówił...

VI SA/Wa 911/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-13

, że Z. P. podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach:, • od dnia [...] maja 1999 r. do dnia...
2010 r., oraz, że nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach:, • od dnia [...] stycznia...

I SA/Gl 6/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-12

fizycznych za rok 2008 w kwocie [...] z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy...
przedstawił ustalenia faktyczne, poczynione przez organ pierwszej instancji przed wydaniem decyzji, z których wynika, że J. C. prowadził w 2008 r. działalność gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100