Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 116/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Ustawa ta identyfikuje w rozdziale 2 źródła przychodów, a w art. 9 ust. 2...
definiuje co należy rozumieć przez dochód ze źródeł przychodów. W sytuacji niewątpliwego normatywnego znaczenia pojęcia 'przychód', którym posłużył się ustawodawca w art. 40a ust...

VI SA/Wa 2227/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-31

z zabezpieczenia. Ponadto, w tym samym piśmie skarżąca spółka została wezwana do przesłania informacji o wysokości przychodu za rok 2011., Ustosunkowując się do powyższego...
z dnia [...] kwietnia 2013 r., Prezes UOKiK wezwał stronę skarżącą do przedłożenia informacji o wielkości obrotów i wysokości przychodu za rok 2012., Strona przesłała żądane...

VI SA/Wa 228/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

- przychody strony skarżącej w roku 2010 wyniosły 289.346.356,43 zł., Ponadto organ wskazał, że wymierzając karę w wysokości 28.934 zł wziął pod uwagę ww. przychód osiągnięty...
w roku 2010 r.przez stronę skarżącą, i uznał że 28.934 zł stanowiące około 0,1 % rocznego przychodu firmy i około 0,1 % kary maksymalnej, jest karą adekwatną...

VI SA/Wa 2133/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

-spożywczych, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym...
na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów oraz przychodu, a także wartość kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych., Oceniając stopień szkodliwości czynu...

II GSK 1410/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

-spożywcze zafałszowane podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej...
w uzasadnieniu decyzji nr [...] ustaleń faktycznych odnośnie przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary przez skarżącą oraz przez jej poprzednika...

VI SA/Wa 558/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

naruszenia obowiązków, dotychczasowa działalność przedsiębiorcy oraz wielkość jego obrotów i przychodu zostały rozpatrzone w treści decyzji I instancji, o czym świadczy...
wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu (art. 6 ust. 3...

VI SA/Wa 2879/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

, proporcjonalne i odstraszające., Organ odwoławczy podkreślił, że stronie wymierzono karę pieniężną w wysokości 50 834,35 zł, która stanowi 0,05 % przychodu strony za rok...
2012, podczas gdy organ Inspekcji Handlowej był uprawniony do wymierzenia tej kary w granicach od l 000 zł do 10 166 869,2 zł, gdzie górna granica stanowi 10 % przychodu...

II GSK 2685/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

jej przychodów za rok rozliczeniowy poprzedzający rok nałożenia kary;, 6/ art. 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. z art. 140 k.p.a. w zw. z art. 11 k.p.a. oraz w zw. z art. 15...
w tiret pierwsze istotnie naruszają interesy konsumentów, jaka była wysokość obrotów i wysokość przychodów skarżącej za rok rozliczeniowy poprzedzający rok nałożenia kary...

VI SA/Wa 1901/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

;, f. brak ustaleń odnośnie przesłanek miarkowania kary pieniężnej - jaka była wysokość przychodu osiągniętego przez nią w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia...
4 oraz czynu art. 40a ust. 1 pkt 3 u.j.h. Zgodnie z ustawą czyny te są zagrożone odpowiednio karami: w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego...

II GSK 1304/13 - Wyrok NSA z 2014-10-31

oceny jakości mleka i przetworów mlecznych. Nie było także podstaw, by podważyć wiarygodność wyników badań ujawnionych w ww. sprawozdaniu i prawidłowość ustaleń organu...
, a za dowód nie mogą być uznane wyniki badań laboratoryjnych dokonanych na zlecenie producenta., Ponadto, w sprawie nieprawidłowo ustalono przychód skarżącej, stanowiący jedną...
1   Następne >   3