Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

przedsiębiorcy byłoby obniżenie części jego przychodów, wliczonych przez organ do sumy przychodów z działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców obowiązanych...
, gdyby nie udało osiągnąć się umorzenia postępowania wobec zainteresowanego podmiotu, ewentualnie obniżenia części jego przychodów, wliczonych przez organ do sumy przychodów...

VI SA/Wa 1737/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

w wyniku przedstawienia przez Przedsiębiorstwo T.sp. z o.o. dowodów potwierdzających, że błędnie określiło przychody z działalności telekomunikacyjnej za 2010 r, uwzględniając...
w nich dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w B.należało umorzyć postępowanie w stosunku do tej spółki, gdyż nie osiągnęła ona przychodu w wysokości 4 mln zł...

VI SA/Wa 1736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

telekomunikacyjnych w Dopłacie 2009 nie uległ zmianie, gdyż zobowiązanie M. sp. z o.o. w całości przejęła V. S.A. i tym samym nie zmieniła się suma przychodów...
, bez względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności telekomunikacyjnej, jest obowiązany do udziału w dopłacie, chyba że jego przychody z działalności...

VI SA/Wa 1282/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

jednolitego wskaźnika procentowego tego udziału, gdyż zmianie uległa suma przychodów z działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców obowiązanych do udziału...
telekomunikacyjny, bez względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności telekomunikacyjnej, jest obowiązany do udziału w dopłacie, chyba że jego przychody...

VI SA/Wa 2366/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

przez Prezesa UKE do przeprowadzenia badania danych liczbowych stanowiących Składowe Kosztu Netto, odrębnie dla Przychodów, Kosztów oraz danych liczbowych stanowiących...
tej usługi, których przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, a przychodami i korzyściami pośrednimi, których nie osiągnąłby - gdyby nie miał obowiązku jej świadczenia., Wniosek...

VI SA/Wa 627/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

, które programy będę realizować, zgodnie z art. 6 urt, zasadę otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., W pkt...
realizować, zgodnie z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji zasadę otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł...

II GSK 1795/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

finansową, ale wskazujące pewniejsze źródła finansowania (podniesienie kapitału zakładowego, pożyczka, kredyt, emisja akcji, podlegające regułom rynkowym przychody ze sprzedaży...
takich środków. W tej sytuacji, w ocenie organu, F. L. V. w żaden sposób nie udokumentowała możliwości pozyskania wpływów z powyższych źródeł, a przychody ze sprzedaży w niewielkim...

VI SA/Wa 2359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

Netto, odrębnie dla Przychodów, Kosztów oraz danych liczbowych stanowiących poszczególne Składniki Korzyści Pośrednich (dalej 'Analiza Dokumentacji'), za okres od dnia 8...
, pobiera opłatę. Z kolei, pewna część niezyskownych abonentów O. inicjuje połączenia do abonentów OA, co z kolei generuje przychody dla OA z tytułu interkonektu...

VI SA/Wa 2641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

, tak jak O. . W ocenie Prezesa UKE, ujawnienie powyższych informacji mogłoby w konsekwencji spowodować realne straty finansowe dla spółki O. S.A. poprzez utratę przychodów...
, wszystkie ww. elementy mogłyby doprowadzić do zmniejszenia przychodów O. oraz zmniejszenia liczby klientów, co w bezpośredni sposób doprowadziłoby do zmniejszenia zysków...

VI SA/Wa 1397/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

nawet sposobu wyliczenia kosztów świadczonych usług ani wysokości przychodów T. za te usługi., Zdaniem skarżącej Prezes UKE 'automatycznie' ograniczając K. wgląd we wszystkie...
), która nie została ujawniona w wersji jawnej tego pisma T. z dnia [...] stycznia 2013 r., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Pismem z dnia [...] stycznia 2012 r...
1   Następne >   +2   5