Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 422/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, a w szczególności: w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, a w przypadku...
przedstawiła: zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną oraz sprawozdanie finansowe...

VI SA/Wa 1695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

z nieujawnionych źródeł przychodu. Nadto udziałowcy spółki E. - kolejnego udziałowca spółki J. - J. P. A. i M. W. L., nie legitymowali się wystarczającym kapitałem pochodzącym...
podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 r. w wysokości 2 501 694,80 zł, a w stosunku do M. J. Naczelnik Urzędu...

VI SA/Wa 472/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-09

, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów. Udziały...
przez nich udziałów z ujawnionych źródeł przychodów. Natomiast zaświadczenie [...] Urzędu Skarbowego w O. nr [...]z dnia [...].07.2003r wystawione na wniosek udziałowca D.M....

II GSK 146/07 - Wyrok NSA z 2007-10-24

[...] kwietnia 2004 r., dotyczące podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. ustalił...
w stosunku do S.J. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 r., a w stosunku do M.J. Naczelnik Urzędu...

VI SA/Wa 826/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-04

, prowadzone są postępowania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Ponadto, zgodnie z informacją uzyskaną z Izby Skarbowej...
fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 r. w wysokości [...] zł. oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia [...] listopada 2005 r., ustalającą...

VI SA/Wa 845/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-08

podkreślił, że fakt nabycia przedmiotowych udziałów z ujawnionych źródeł przychodów powinien być udokumentowany w sposób nie budzący wątpliwości, a zatem spółka ubiegająca...
. znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów i podał, że do dnia wydania decyzji nie uzyskał wymaganych informacji na temat legalności źródeł pochodzenia środków...

II GSK 448/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12

sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, natomiast...
z nieujawnionych źródeł przychodu, musiały skutkować odmową udzielenia spółce F. zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich...

VI SA/Wa 2163/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

w [...] poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego [...], iż przeprowadzone czynności analityczno - rozpoznawcze pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów w stosunku do M...
[...] lipca 2001 r. Wydatek na jej zakup nie stanowił przedmiotu analizy w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, ponieważ dotyczył okresu objętego przedawnieniem., Odnośnie...

II GSK 430/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów...
, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów. Na dzień...

III SAB/Łd 31/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-04

2006 r. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie wydane w 2005 r. o pokryciu wskazanych w odpisie udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, zgodnie z art. 32...
posiadających udziały w Spółce osób toczą się lub toczyły postępowania podatkowe w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu., Po uzyskaniu wymaganych informacji, pismem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   89