Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 643/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania 'w szczególności', definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód...
podatku., Artykuł 10 ust. 1 ustawy o PIT określa źródła przychodów, wymieniając m.in. stosunek pracy (pkt1), czy też działalność wykonywaną osobiście (pkt 2), w ramach...

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

. Fundusz tworzony jest także z opłat za korzystania z domu studenckiego i ze stołówki studenckiej, a także innych przychodów, w tym opłat za wynajem pomieszczeń w domach...
stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 p.s.w., może być finansowane z przychodów własnych uczelni publicznej, gdyż stanowi ono zadanie ustawowo określonej...

III SA/Lu 247/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

w danym roku, gdyż ze względu na liczbę wniosków nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości podawanych danych o przychodach. Organ wskazał również, że wnioski...
był ujawniony we wniosku i tym samym komisji znany. Skarżąca wpisała tę informację do rubryki wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wskazując członków rodziny. Zdaniem...

III SA/Lu 246/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości podawanych danych o przychodach. Organ wskazał również, że wnioski o stypendia na każdy kolejny rok akademicki stanowią nowe sprawy...
na to, iż okoliczność uzyskania przez jej ojca dochodu z tytułu renty nie jest 'nowa', bowiem fakt posiadania przez ojca renty był ujawniony we wniosku i tym samym komisji...

III SA/Lu 245/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

w danym roku, gdyż ze względu na liczbę wniosków nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości podawanych danych o przychodach., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
na to, iż okoliczność uzyskania przez jej ojca dochodu z tytułu renty nie jest 'nowa', bowiem fakt posiadania przez ojca renty był ujawniony we wniosku i tym samym komisji znany...

II SA/Wa 1113/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-02

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nie posiadał innych źródeł przychodu. Dodał, że jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, a prawnym opiekunem została jego babcia...
, która ze względu na niską emeryturę nie jest w stanie wystarczająco pomagać mu finansowo, choć stara się to robić. P. N. ujawnił, że nie posiada majątku, wykazała...

II SA/Sz 1424/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-25

uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub, w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu...
., Z przepisów tych nie wynika aby ustawodawca zezwalał na odliczenie od tego dochodu przychodów z otrzymywanych świadczeń rodzinnych takich jak wskazana, w odwołaniu...

III OSK 1617/21 - Wyrok NSA z 2022-12-08

, w jego ocenie skromne, z których uzyskuje niewielkie przychody (opodatkowane na zasadach art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), dodając...
się w trudnej sytuacji materialnej), okazało się możliwe. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżący nie ujawnił źródeł i środków dowodowych w taki sposób, by umożliwiło...

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

., z której wynika, że rozlicza się on wspólnie z żoną. W roku 2014 r. skarżący uzyskał przychód w kwocie 284.981,44 zł, a koszty uzyskania przychodu wynosiły 190.176,72 zł...
pomocy, skarżący przesłał wyciągi z kont dzieci i wynikał z nich fakt uzyskiwania wpływów ze źródeł, których skarżący nie ujawnił. Odnotowania też wymaga, że małżonka...

III SA/Kr 294/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-15

odmowę niemożnością ostatecznego i rzeczywistego ustalenia źródła dochodów za rok 2003r., We wniesionym dnia [...].2004 odwołaniu F. B. domagał się zmiany zaskarżonej...
, innymi dokumentami, że średni dochód wynosi [...] zł, daje podstawę do uznania, że rodzina uzyskuje także inne nieujawnione dochody., Wskazano, że rezygnacja...
1   Następne >   3