Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 2015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

do czasu opóźnionego przekazania [...], tj. do dnia [...] listopada 2002 r., kiedy to spółka ujawniła, że wartość tych przychodów kształtuje się na poziomie 8.568 tys. zł...
przychodów ze sprzedaży i pogorszenie wyników finansowych Spółki w całym 2002 roku. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji...

VI SA/Wa 2356/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2353/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2354/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 695/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-28

przychodów o minimum 2% wartości z roku poprzedniego. Emitent wskazał, iż z dotychczasowej historii współpracy z A. wynika, 'że naruszenie tego kowenantu nie spowoduje...
nie spełnia warunku utrzymania wskaźnika rentowności, płynności oraz wzrostu przychodów. Zgodnie z MSR 1 par. 74 w przypadku, gdy Spółka łamie warunki umowy kredytowej...

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, w której prowadzona była podstawowa działalność grupy kapitałowej w zakresie recyclingu metali. Niezależny biegły rewident zwrócił uwagę, że przychody ze sprzedaży osiągnięte przez D...
. sp. z o.o. w 2016 r. wyniosły [...] min zł, co stanowiło 99,9% przychodów grupy kapitałowej w roku 2016. W konsekwencji, w chwili zawieszenia prowadzenia działalności...

VI SA/Wa 1385/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-23

ze sprawozdań finansowych., Komisja stanęła na stanowisku, iż wystarczające dla oceny sytuacji finansowej jest uwzględnienie danych dotyczących przychodów ze sprzedaży, wyniku...
prowadzonej działalności (rezultat), tj. przychody pomniejszone o koszty o należny podatek. Trzecia z przywołanych danych finansowych, tj. kapitał własny, wskazuje...

VI SA/Wa 1867/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

decyzji administracyjnej, spółka nie ujawniła wartości przychodu z Konkursu wyliczonego przez organ podatkowy, który był równy z potencjalną przyszłą karą pieniężną. Zgodnie...
z publikacją raportu bieżącego nr [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r., a przekazana informacja była nierzetelna, gdyż nie wskazywała wartości przychodu z ww. konkursu...

VI SA/Wa 2113/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

poszczególnych jednostek. Przepis par. B64 lit. q pkt (ii) MSSF3 wymaga ujawnienia przychodów oraz zysku lub straty połączonej jednostki (ang.: combined entity), za cały roczny...
[...], będący jednocześnie wiceprezesem Zarządu Spółki)., Spółka przedstawiła ponadto zestawienie pozycji na dzień [...] grudnia 2014 r.: przychody ze sprzedaży, pozostałe...
1   Następne >   +2   6