Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 546/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

podstawy faktycznej orzeczenia sądowego o przyznaniu prawa pomocy. Nie udokumentował wysokości osiąganych przychodów, źródeł finansowania kosztów utrzymania koniecznego...
obowiązek udokumentowania tego źródła przychodu przez złożenie odpisów rozliczeń podatkowych., W związku z powyższym Sąd I instancji uznał, że oświadczenie skarżącego...

III SO/Kr 10/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-15

przychodów i ponoszonych kosztów., Jeśli chodzi o sprzeczność składanych przez wnioskodawczynię oświadczeń z treścią przedstawianych dokumentów źródłowych to na uwagę...
zaś zestawienie obrotów na tym rachunku w okresie od 15 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. uwidacznia, że samego przychody wyniosły około 6300 zł., W składanych...

III SA/Kr 1016/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-14

sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W odniesieniu...
jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Zgodnie z art. 275 ustawy o finansach...

II SA/Wa 1329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

dochodów nad wydatkami, art. 211 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych z powodu niezgodności strony dochodów i przychodów budżetu ze stroną wydatków i rozchodów...
Gmina wykazuje deficyt operacyjny, którego nie jest w stanie sfinansować środkami pochodzącymi ze źródeł prawnie dopuszczonych (art. 242 ustawy o finansach publicznych...

II SA/Bk 612/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-09

działalności gospodarczej, pobieraniu pożytków z dzierżawionej rzeczy i osiąganiu przychodów. Ustawione tablice miały charakter typowo informacyjny., Wojewoda [...] wniósł...
przedmiotowych umów miało z pewnością służyć reklamie świadczonych usług i zwiększeniu przychodów przedsiębiorcy. Jednakże niewydzierżawienie tych powierzchni i nieumieszczenie...

II SA/Sz 54/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

kontrolerzy NIK uznali za przychody przekraczające wydatki Stowarzyszenia, ponieważ zaplanowane wydatki zrealizowano dopiero pod koniec 2012 r., a prawie w całości...
się w 2013 r. do około [...] PLN (dowód operat szacunkowy z dnia [...] r.). Wydatki na te cele zrównoważyły wcześniej osiągnięte przychody. Modernizacja ta była konieczna...

II SA/Op 378/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-04

obejmującym dochody i wydatki powiatu oraz przychody i rozchody.' (ust. 2), 'Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej 'rokiem...
ust. 2 ustawy, dodatkowo określając, że poza dochodami i wydatkami budżet powiatu obejmuje też przychody i rozchody,, - § 68 statutu, stanowiący, że 'Opracowywanie...

II SA/Go 161/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-26

przychody z działalności gospodarczej tj. z wynajmu pomieszczeń kawiarni, sprzedaży biletów na imprezy sportowe, organizacji imprez, reklam. Burmistrz A.C., będąc...
przychody z działalności gospodarczej w postaci rzeczonego czynszu jak również sprzedaży biletów na imprezy sportowe, organizacji imprez oraz reklam firm., W ocenie Sądu...

II SA/Go 162/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-26

Stowarzyszenia. Ze sprawozdań tych wynika, że Stowarzyszenie uzyskuje przychody z działalności gospodarczej tj. z wynajmu pomieszczeń kawiarni, sprzedaży biletów na imprezy...
2007-2008 i zgromadzonych w aktach administracyjnych wynika, że Stowarzyszenie uzyskuje przychody z działalności gospodarczej w postaci rzeczonego czynszu jak również sprzedaży...

III SA/Wr 602/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-27

., Wywodzono, że dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu - rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami (kosztami...
: zwyczajnych, wspierających, honorowych i uczestników. Źródłem powstania majątku Klubu są, m.in. 1) składki członkowskie zawodnicze i inne, 2) dochody z działalności gospodarczej...
1   Następne >   2