Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 1810/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że w księdze Ewidencji Przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc listopad 2009 r. wykazano obrót (przychód...
co do ujawnienia przez stronę wszystkich źródeł dochodu powstają w związku z podanymi przez stronę informacjami odnoszącymi się do rodzaju i wysokości ponoszonych przez nią...

IV SA/Wa 1033/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-16

, a zatem złożony przez O. R. wniosek o przyznanie prawa pomocy nie jest uzasadniony. Majątek zgromadzony przez skarżącą i jej męża oraz ujawnione przychody...
także dochód z umów zlecenia, zawartych z [...] w W., z [...] w W. oraz ze [...] w W. Z tych źródeł w okresie od dnia 3 kwietnia 2014r. do dnia 16 czerwca 2014r...

IV SA/Wa 1895/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

ustawowego obowiązku rozliczania przychodów i wydatków wynikających z zaspokajania publicznego transportu zbiorowego;, 2. naruszenie prawa materialnego tj. art. 48 ust. 1...
wynikającymi, albowiem źródłem powierzenia danemu operatorowi publicznemu wykonywanie ściśle określonych usług transportowych jest umowa, a nie regulacja o charakterze ustawowym...