Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1671/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

z nimi czynności miały jedynie charakter służący jej podtrzymaniu tj. zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów., Obecnie, ponownie rozpatrując sprawę, w wyniku...
. dokonywała zapisów w księgach przychodów i rozchodów, które można uznać za niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów tj. opłata za telefon, opłata...

VI SA/Wa 1134/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia...
przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności...

III SA/Łd 325/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

dochodu należy rozumieć wszystkie przychody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z wyłączeniem odliczeń i pomniejszeń enumeratywnie wymienionych w art. 8 ust. 3 i 4...
. Zauważyć należy, że decydujące znaczenie dla ustalenia, jaki rodzaj przychodu stanowi dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości ma treść art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej...

VII SA/Wa 2173/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

, że jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od wszystkich tych przychodów, dla których podstawa...
października 2007r., w którym wyjaśniono, że od umów o dzieło nie opłaca się składek zdrowotnych. Skarżący ujawnił też po zakończeniu postępowania, że wyrejestrował działalność...

VI SA/Wa 2689/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-15

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów...
zabezpieczają odrębne ryzyka ubezpieczeniowe. W przypadku zatem pobierania emerytury oraz renty po zmarłym mężu ma miejsce zbieg przychodów w ramach dwóch różnych tytułów...

II GSK 1991/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

) prowadzi do niezrównoważenia przychodów i kosztów Funduszu. Natomiast, art. 164 przywołanej ustawy stanowi, że Minister właściwy do spraw zdrowia może badać decyzje...
się odpowiednio (ust. 2)., Źródła błędnej wykładni wymienionych przepisów, autor skargi kasacyjnej upatruje w tym, że w sytuacji, gdy w kontrolowanej decyzji Minister...