Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Ol 1283/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

złożenia przez męża zeznania podatkowego za 2011 r. - pisemnego oświadczenia skarżącej o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu/straty jej męża...
), ani kopii własnego zeznania podatkowego za 2011 r. (pkt 5 wezwania) oraz dokumentów, z których wynika wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu/straty...

VI SA/Wa 483/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

z tytułu świadczeń rentowych dochód w kwocie 9.448,16 zł, a tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęła dochód w wysokości 8.342,69 zł - przy przychodzie...
w kwocie 437.855,79 zł i kosztach uzyskania przychodów w wysokości 429.513,10 zł (zeznanie podatkowe PIT-36, informacja PIT/B - karty 79-82verte akt sądowych). W okresie od 1...

VI SA/Wa 750/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-08

do odwrócenia skutki - obie przesłanki występują łącznie, w postaci:, • konieczności natychmiastowego zaprzestania prowadzenia hurtowni (utrata bytu), co spowoduje brak przychodów...
czy telekomunikacyjnych. Wskazała przy tym, że brak przychodów z działalności hurtowni oraz konieczność ponoszenia w dalszym ciągu niemałych kosztów związanych z jej dotychczasowym...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-16

. - [...] za okres od 1.08.2014 r. do 30.11.2014 r. oraz zestawienie zbiorcze z podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmujące okres od września do listopada 2014 r...
., które wskazuje na nadwyżkę wydatków nad przychodami. K. C. podkreślił, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem składników materialnych Zakładu [...] prowadzone są odrębnie w ramach...

VI SA/Wa 483/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

w wysokości 8.342,69 zł - przy przychodzie w kwocie 437.855,79 zł i kosztach uzyskania przychodów w wysokości 429.513,10 zł (zeznanie podatkowe [...], informacja...
[...]). W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zamknął się w kwocie 10.655,65 zł (przy przychodach w wysokości...

VI SA/Wa 750/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

szczegółowo wymienione w protokole kontroli a następnie w zaskarżonych decyzjach. Były to m.in.;, • lista odbiorców i dostawców hurtowni;, • zestawienie przychodu i rozchodu...
produktów leczniczych takich jak: [...],[...],[...],[...] za okres [...] sierpnia 2015 r. - [...] luty 2016 r.;, • zestawienie przychodu i rozchodu produktu leczniczego...

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

r. matki skarżącego M. R., z którego wynika, że osiągnęła przychód w kwocie 75.869,40 zł, koszty uzyskania przychodu to 1.849,21 zł, a dochód to 74.020,19 zł,, - zeznanie...
,, - przesłania kopii dowodu rejestracyjnego samochodu,, - wyjaśnienia, z jakich źródeł i w jakiej wysokości skarżący opłaca wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru., Skarżący...

V SA/Wa 3378/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

zwiększenia stanu magazynowego. Sumarycznie bilans przychodu i rozchodu produktów leczniczych jest zgodny. Rozchód produktów leczniczych odbywa się, poprzez sprzedaż...
faktury, tylko ponownie się ją wprowadza, to czynność ta jest odkładana przez farmaceutę, aby móc służyć pacjentom. Spółka przedłożyła również operacje przychodu i rozchodu...

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-23

uzyskania przychodu to 1.849,21 zł, a dochód to 74.020, 19 zł,, - zeznanie o odliczeniach od dochodu w 2016 r. M. R., z którego wynika, że wyniosły one 5.068, 75 zł z tytułu...
, z jakich źródeł i w jakiej wysokości skarżący opłaca wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru., Skarżący odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie...

III SA/Kr 949/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-12

' i 'kosztów uzyskania przychodu' - pomijając gołosłowność wywodów jest nieporozumieniem o tyle o ile skarżąca ignoruje fakt , że są one wyliczane w sposób szczególny, wyznaczany...
zwrócić uwagę skarżącej, że w sytuacji gdy strona nie podała wszystkich kwot obciążeń finansowych jakie ponosi, ocenie podlegają jedynie te kwoty, które ujawniła (postan. NSA...
1   Następne >   3