Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 592/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf., W wyniku weryfikacji kosztów stwierdzono...
również, że poprawioną tabelę przedsiębiorstwo przedstawiło przy piśmie z dnia 24 maja 2013r., 2/ istnieje niezgodność w wysokości 'niezbędnych przychodów' w roku obowiązywania taryf...

V SA/Wa 473/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

taryf (które nie uwzględniały uzyskania niezbędnych przychodów - zgodnie z wytycznymi § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia) obowiązujących przed wprowadzeniem nowych taryf...
o zbiorowym zaopatrzeniu). W myśl art. 20 ust. 2 tej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu...

IV SA/Wa 827/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.) ze względu na publicznoprawny (daninowy) charaktery...
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy B., a jedynie opłata ujawniona...

II SA/Op 378/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-04

obejmującym dochody i wydatki powiatu oraz przychody i rozchody.' (ust. 2), 'Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej 'rokiem...
ust. 2 ustawy, dodatkowo określając, że poza dochodami i wydatkami budżet powiatu obejmuje też przychody i rozchody,, - § 68 statutu, stanowiący, że 'Opracowywanie...

I SA/Wa 1639/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

Miejskiej w T. zwolnienia dla rodzin wielodzietnych pochodzącego z innego źródła, niż przychody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadziłoby do obejścia...
będzie z innego źródła, a nie z opłat pobranych z tego tytułu. Wsparcie tej grupy jest zgodne z celami i polityką państwa., Ponadto, WSA wskazał, iż stosownie do art. 17...