Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 843/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-05

z późn. zm.) odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu. Zasadnie zatem organy twierdzą, że skarżąca uzyskała w dniu...
osoby bezrobotnej od 01.10.2010 r. z powodu uzyskania miesięcznie przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych...

III SA/Gl 1103/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-05

) źródłami przychodów są m.in. prawa majątkowe. Stosownie do treści art. 18 tej ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw...
, jeżeli nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę., W myśl zaś art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia...

II SA/Sz 809/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-14

6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zgodnie z którym źródłami przychodów są m.in. najem...
przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę., Po rozpoznaniu odwołania A. B. od powyższego rozstrzygnięcia, Wojewoda Z. decyzją z dnia...

I OSK 1753/20 - Wyrok NSA z 2020-12-18

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387) źródłami przychodów są m.in. prawa majątkowe. Stosownie do art. 18...
ust. 1 pkt 24 u.p.z., zgodnie z którym za przychody uznaje się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek...

IV SA/Gl 279/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Sam fakt zatrudnienia (zarobkowania) lub podjęcia w czasie zarejestrowania w Urzędzie Pracy...
, ale także nie wykonywanie innej pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie miesięcznie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Jeżeli ktokolwiek aktywizuje swoją sytuację zawodową...

IV SA/Gl 921/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Organ zaznaczył, że J.Ż. został zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy...
. źródłem przychodu było inkaso realizowane na podstawie uchwały rady miejskiej, a nie na podstawie wtórnej umowy zlecenia. Podjęcie czynności mających na celu formalne...

II SA/Łd 1637/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-31

oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach., Nie jest kwestionowany w sprawie fakt, że w dacie wydawania zaskarżonej decyzji skarżąca otrzymywała...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest źródłem przychodów i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że skarżąca osiąga...

I OSK 1273/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

przychodów i w związku z tym nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę., Naruszenia zaś prawa procesowego...
miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów...

II SA/Bd 981/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-15

. W uzasadnieniu organ wskazał, że skarżący przekroczył łączną granicę przychodów, o której mowa w art.37n ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu...
nr [...] z dnia [...] 2003r. W uzasadnieniu stwierdził, że w przypadku skarżącego osiąganie przychodu w jakiejkolwiek kwocie powoduje zawieszenie świadczenia przedemerytalnego...

III SA/Kr 822/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-10

innej pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Fakt zatrudnienia (zarobkowania) lub podjęcia w czasie zarejestrowania...
jest nie tylko ten kto nie pozostaje w zatrudnieniu i nie wykonuje innej pracy zarobkowej lecz także ten kto nie uzyskuje przychodu z innych źródeł, nie przekraczającego połowy minimalnego...
1   Następne >   +2   5