Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1396/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

sądowoadministracyjnym wskazuje się zaś, że może ona sugerować, że strona oprócz ujawnionych w toku postępowania, posiada także inne źródła przychodów i nieujawnione w oświadczeniu środki...
skarżącej znacznie przewyższają wysokość deklarowanego dochodu osiąganego w dwuosobowym gospodarstwie domowym strony. Jako jedyne źródło czerpania środków na utrzymanie...

I OSK 950/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

w wysokości [...] zł. o wydatki przez nich poniesione w postaci czynszu za ten lokal za okres 6 miesięcy w kwocie [...] zł, gdyż przychody z najmu nie zostały uzyskane w ramach...
prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl zaś art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...

I SA/Wa 1763/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

prawa pomocy, gdyż tworzy możliwość generowania przychodów jako źródło pożytków w wyniku wynajmu lub dzierżawy tej nieruchomości innemu podmiotowi bądź też nawet sprzedaży...
na stałe przychody skarżącej oraz jej małżonka z tytułu emerytury w łącznej wysokości [...] miesięcznie. Dodatkowo budżet domowy strony zasilają środki z tytułu płatności...

I SA/Wa 1094/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

, ok.[...] zł, zaś stypendium socjalne uczelni dla niepełnosprawnych studentów wynosi ok. [...] zł. Strona oświadczyła, że nie osiąga żadnych przychodów z tytułu przekazania...
Fundacji [...], której jest prezesem. Ogólną ocenę dotyczącą braku wiarygodności oświadczeń skarżącej odnośnie ujawnienia wszystkich źródeł jej utrzymania wzmacnia fakt...

III SA/Po 269/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14

, pod rygorem jego rozpoznania na podstawie dotychczas złożonych informacji, poprzez: udokumentowanie wszystkich źródeł i wysokości przychodów oraz wydatków za ostatnie 6...
. Pomimo dwóch pism przesłanych do Sądu w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie prawo pomocy skarżący nie udokumentował źródeł jego deklarowanych przychodów za ostatnie 6...

IV SA/Po 831/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-12

na swą trudną sytuację życiową wynikającą z braku pracy i stałego dochodu oraz załączyła kopie zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń...
i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lata 2007 i 2008 r. oraz kopie dowodów wpłaty, bez podania ich odbiorców oraz tytułów ich dokonania., Postanowieniem...

I SA/Wa 2095/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest zasiłek [...] przyznany [...] skarżącego w wysokości [...] zł netto. Wnioskodawca ujawnił również, że posiada...
. Oświadczył, że w roku ubiegłym jego przychody były zerowe, a w roku bieżącym udało mu się zarobić [...] zł brutto. Nadmienił również, że w kwietniu przeszedł operację...

II SA/Gd 529/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

samo wynosi suma pasywów. Koszty stanowią rząd wielkości 9 587,02 zł, zaś przychody - 10 000 zł. Wynik finansowy za rok 2010 wynosi 412,99 zł., Postanowieniem z dnia 8...
gospodarczej i nie uzyskuje przychodów pozwalających na prowadzenie postępowania sądowego, wnoszenie opłat sądowych i angażowanie prawników. Finansowanie przez prezesa...

II SA/Gd 492/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

aktywów za 2010 rok wynosi 1 246 174,79 zł i tyle samo wynosi suma pasywów. Koszty stanowią rząd wielkości 9 587,02 zł, zaś przychody - 10 000 zł. Wynik finansowy za rok...
w szczególności, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje przychodów pozwalających na prowadzenie postępowania sądowego, wnoszenie opłat sądowych...

II SA/Ol 344/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-01

rolnej (a-b) oraz wysokości rzeczywistych przychodu i dochodu/straty uzyskanych/poniesionych z tytułu jej prowadzenia odrębnie w 2009 r. i w 2010 r., w tym w zakresie...
żadnego dochodu, a jedynie wiąże się z kosztami. Wnioskodawczyni, mimo wezwania, nie wskazała jednak nawet przybliżonej wysokości przychodu z tytułu działalności...
1   Następne >   3