Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1477/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

., działając na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3 lit. a) ubr., wystąpiła do KRBR z wnioskiem o nałożenie na spółkę kary pieniężnej w wysokości 10% przychodów osiągniętych...
% przychodów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym z wykonywania czynności rewizji finansowej i nie wyższej niż 250.000 złotych, (tj. w maksymalnej dopuszczonej w ubr...

VI SA/Wa 1402/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych;, 5) informacje o wysokości przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach...
przedłożyła ręcznie prowadzoną podatkowa książkę przychodów i rozchodów za 2014 i 2015 r. oraz oświadczenie z dnia 19 września 2016 r. Z zebranych materiałów dowodowych wynika...

VI SA/Wa 457/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

nieprzekraczającej 10% przychodów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym z wykonywania czynności rewizji finansowej. W ocenie KNA orzeczona przez KRBR kara w wysokości...
stanowiła 5% tego przychodu. Rok obrotowy Strony pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Komisja też stwierdziła, że z katalogu dostępnych sankcji za przewinienie...

VI SA/Wa 1349/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-26

15.000 zł z powodu nieprzeznaczenia przychodu ze sprzedanej działki na cele mieszkaniowe. Pozwana nie wykonała swej części zobowiązania w terminie przewidzianym w umowie...
notarialnego, a roszczenie zostało ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Założenie, że umowa, która pod względem treści odpowiada hipotezie art. 9...

VI SA/Wa 121/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-13

., Wskazała, że w myśl art. 26 § 4 k.s.h. spółka cywilna, której przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami...
, jeśli tylko miał on obowiązek ujawnienia podjęcia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej. Wobec tego odpowiadając na pytanie nr 58 można było zaznaczyć dwie...