Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 622/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

od osób prawnych za rok podatkowy 2013 r. i 2014 r. (CIT-8) wynika, że w 2013 r. przychody spółki wyniosły [...] zł, przy kosztach uzyskania - [...], co dało jej dochód...
z działalności w kwocie [...] zł. W 2014 r. spółka odnotowała wyższe przychody w kwocie [...] zł, co przy kosztach uzyskania w kwocie [...] zł, dało jej wyższy dochód...

II GZ 256/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

przewyższyły jej ujawnione przychody (250.000 zł kapitału zakładowego oraz 92.000 zł od odbiorców jej usług). Kwoty przekazane tytułem umowy kupna złóż żwiru zatem prawie...
dwukrotnie przekraczają całość deklarowanych przychodów Spółki. Dowodzi to, zdaniem Sądu, że jeszcze w okresie prowadzenia działalności gospodarczej źródłem finansowania...

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

złóż żwiru, 32 tys. zł - inni dostawcy) znacznie przewyższyły jej ujawnione przychody (250 tys. zł - kapitał zakładowy oraz 92 tys. zł odbiorcy usług Skarżącej...
). W konsekwencji kwoty przekazane tylko tytułem umowy kupna złóż żwiru prawie dwukrotnie przekraczają całość deklarowanych przychodów Spółki. Stąd uzasadnione jest stanowisko...

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

jej ujawnione przychody ( ... tys. zł - kapitał zakładowy oraz ... tys. zł odbiorcy usług skarżącej). W konsekwencji kwoty przekazane tylko tytułem umowy kupna złóż...
żwiru prawie dwukrotnie przekraczają całość deklarowanych przychodów Spółki. Stąd uzasadnione jest stanowisko, że jeszcze w okresie prowadzenia działalności gospodarczej...

II GZ 159/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

i ustanowienie radcy prawnego. Nie sposób, zdaniem Sądu, uznać podnoszonych w nim kwestii (w tym istniejącego braku generowania przychodów przekładającego się na niemożliwość...
pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają jakichkolwiek nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Źródłem...

III SA/Gd 666/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-26

(w tym istniejącego braku generowania przychodów przedkładającego się na niemożliwość poniesienia kosztów postępowania czy korzystania ze wsparcia finansowego uzyskiwanego...
gospodarstwie domowym nie posiadają jakichkolwiek nieruchomości (domu), zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Źródłem utrzymania wnioskodawcy...

II SA/Bk 119/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-28

, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż dysponuje ona nieujawnionymi środkami, które mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów ustanowienia profesjonalnego...
dokumentujące wydatki., W odpowiedzi na wezwanie sądu o sprecyzowanie m.in. źródeł dochodu, przedstawienie zaświadczenia o stanie zadłużenia - skarżąca złożyła kserokopię...

VI SA/Wa 898/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-17

. Z zeznania podatkowego PIT-36L za 2008 r. wynikało, że strona poniosła stratę na poziomie 22.812,28 zł. W 2009 r. Strona nie odnotowywała żadnych przychodów, lecz wyłącznie...
Naturalnego K. T. środki na rachunku na dzień [...] maja 2009 r. wynosiły zaledwie 49,06 zł, chociaż jej przychody za okres 2006-2007 wyniosły ponad 1 000 000 zł. Z kolei...