Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SPP/Go 57/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-05

. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia: zwolnić skarżącego od wpisu od skargi. E.J. złożył skargę na wymienioną w sentencji niniejszego orzeczenia...

I SPP/Go 70/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-27

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zwolnić skarżącego...
oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wraz z żoną prowadzi dwuosobowe gospodarstwo domowe. Jego źródłem utrzymania są dochody z najmu dwóch lokali...

I SPP/Go 87/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-07

dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych. A.S. złożyła...

I SPP/Go 6/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-01

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odmówić...
załączone do wniosku (kopie umów o pracę) potwierdzają wysokość ujawnionych zarobków. Z wyciągu z konta bankowego za okres od [...] października do [...] grudnia 2018 r...

I SPP/Go 58/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-25

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zmienić zaskarżone postanowienie...
miał wprawdzie podstawy od poddania w wątpliwość oświadczenia skarżącej na temat jej majątku, a to wobec nieujawnienia w nim składnika majątkowego - nieruchomości, lecz w świetle...

I SPP/Go 3/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-12

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n...
nieczystości, telefon, telewizja, internet itp.) w okresie ostatnich trzech miesięcy oraz źródeł ich finansowania., Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, wezwanie...

I SPP/Go 58/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-22

dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy. R.P. złożyła skargę...

I SPP/Go 55/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-11

fizycznych za 2019 rok od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy...
rzeczy. Jedynym źródłem dochodu skarżącej jest świadczenie emerytalne w wysokości 1.800 zł miesięcznie, które w całości przeznacza na czynsz, media, koszty leczenia...

I SPP/Go 88/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-01-10

fizycznych za 2012 rok oraz 2013 rok od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wraz z odsetkami za zwłokę p o s t a n a w i a: odmówić...
oszczędności, papierów wartościowych i wierzytelności. Jego źródłem utrzymania są dochody z najmu dwóch lokali mieszkalnych w kwocie 1.658 zł netto oraz wynagrodzenie...

I SPP/Go 61/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-10

w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Skarżąca J.J. wniosła o przyznanie prawa pomocy obejmującego częściowe zwolnienie...
, w szczególności te, które nie służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowy skarżącej, mogą stać się źródłem potrzebnych środków finansowych np. w drodze ich zbycia...
1   Następne >   +2   +5   10