Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Go 850/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

zaliczeniu podlegają wszystkie przychody prócz wyraźnie wymienionych w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych., W rozpatrywanej sprawie, ujawnienie...
o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z powołanym przepisem za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie...

II SA/Op 164/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-27

w skardze, koszty działalności gospodarczej pokrywane są z uzyskanego przychodu, zatem argument organu mający świadczyć o nieujawnieniu wszystkich źródeł dochodu...
.), wynajem lokalu użytkowego w N. przy ul. [...] (2578,14 zł.). Udział strony w wartości towarów handlowych wynosi 93 935,00 zł., a wartość przychodu w 2003 r. wyniosła 226...

I OSK 876/06 - Wyrok NSA z 2007-05-23

, nieujawnionych źródeł finansowania., W odwołaniu od powyższej decyzji S. L. wniósł o jej uchylenie i przyznanie dodatku mieszkaniowego. Podniósł, iż organ I instancji...
jest, że wydatki te są pokrywane z uzyskanych przychodów. Ponadto skarżący jeszcze raz podał, że wartość obecnie posiadanego towaru wynosi 187 870 zł., zaś za przejęty towar do spłaty...

I OSK 1543/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

, ustawodawca uznał wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe...
, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy...

II SA/Go 849/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

z którym za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe...
, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy...

II SA/Go 851/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

., W uzasadnieniu decyzji organ przywołał treść art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którym za dochód uważa się wszelkie przychody...
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków...

II SA/Bd 660/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-08-27

, że: jej gospodarstwo domowe to 5 osób, łączna kwota przychodu (pomniejszone o koszty), przy której skarżącej przysługuje dodatek w pełnej wysokości to [...] zł miesięcznie...
a przychodami strony w tym czasie otrzymujemy [...] zł możliwych do uwzględnienia czynników, które obniżają saldo stanu majątkowego do [...] zł. W ustawie nie zostało...

IV SA/Gl 580/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

z dnia 21 czerwca 2001 r., wywodząc, iż za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne...
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu...

I OSK 755/13 - Wyrok NSA z 2014-03-07

przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie...
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków...

II SA/Go 106/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-14

uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych...
, w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone, do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej...
1   Następne >   3